Basisschool De Klaroen

M A de Ruyterstr 2 3601 TJ Maarssen

  • De Klaroen is een basisschool met onderwijs dat is afgestemd op de eisen van deze tijd, met een stabiel en kundig team.
  • IKC de Klaroen  biedt op één locatie een totaalpakket voor uw kind op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van onderwijs heeft in haar rapport de waardering uitgesproken voor de manier waarop leerlingen op de Klaroen begeleid worden om zo een haalbaar potentieel te realiseren. Het systeem van zorg en begeleiding vindt de inspecteur transparant en biedt leraren voldoende handvatten om de extra hulp in de groepen uit te voeren. De school voert gericht verbeteractiviteiten uit. Er heerst een professionele schoolcultuur op de Klaroen en alle teamleden voelen zich zichtbaar betrokken bij de uitvoering van de verbeteractiviteiten.

De Klaroen vindt deze uitslag van groot belang, maar de school wil haar kwaliteit zelf ook verbeteren. Vanaf volgend schooljaar zullen wij engels vanaf groep 1 gaan geven. Uit onderzoek blijkt dat al jong meertalig opgroeien goed is voor de taalontwikkeling van kinderen. Door al vanaf groep 1 met Engels te beginnen leggen we daar de beste basis voor. Ook richten wij ons op de nieuwe vaardigheden die de 21e eeuw van ons vraagt bijvoorbeeld communicatie, creatief denkvermogen en ICT geletterdheid. Onze doorgaande lijn op meer-en hoogbegaafde leerlingen wordt op dit moment nog meer verdiept door nog beter in te spelen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen Wij bereiden onze leerlingen voor op de vaardigheden die nodig zijn in het voortgezet onderwijs.

Terug naar boven