De Wilde Wingerd

Bloemstede 1-2 3608 TK Maarssen

  • Schoolfoto van De Wilde Wingerd
  • Schoolfoto van De Wilde Wingerd
  • Schoolfoto van De Wilde Wingerd
  • Schoolfoto van De Wilde Wingerd
  • Schoolfoto van De Wilde Wingerd

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op KBS De Wilde Wingerd

Als school zijn wij ons bewust van onze taak om kinderen voor te bereiden op de toekomstige maatschappij. Het is belangrijk dat kinderen kennis hebben van en kennismaken met alle facetten die het onderwijs te bieden heeft op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Door samen te leven en te leren bevorder je wederzijds begrip en respect. KBS De Wilde Wingerd is een school waar samen werken en samen leren centraal staan. Het motto in alles wat we doen is: ‘Uitblinken in jezelf zijn' en daarbij halen wij het beste uit ieder kind. Onze speerpunten hierbij zijn: effectief en gevarieerd lesgeven, een goede sfeer, betrokkenheid en sociale veiligheid. Mocht u meer over onze school willen weten, bekijk dan onze website www.dewildewingerd.nl.
Tot ziens op KBS De Wilde Wingerd!

Noor de Winter
Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • uitblinken in jezelf zijn
  • vertrouwen
  • samenwerken
  • actief en ontdekkend leren
  • veilig en betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

KBS De De Wilde Wingerd is een populaire school met een stabiele leerlingenpopulatie in Maarssenbroek.

Voor de enkele groepen geldt een wachtlijst waardoor tijdig aanmelden noodzakelijk is. In de onderbouw worden de leerlingen verdeeld over 2 groepen 1/2. Hierdoor is sprake van een overzichtelijke klas bij de start na de zomervakantie en een geleidelijke instroom gedurende het schooljaar. Deze instroom vindt plaats met inachtneming van de aanmeldings- en plaatsingslijsten. Instroom van 4-jarigen gedurende zes weken voor de zomervakantie wordt door het leeftijdsverschil tussen deze leerlingen en de oudste kleuters (in deze periode bijna groep 3) door de school afgeraden, maar is wel toegestaan.Vanaf groep 3 is steeds sprake van homogene groepen.

Binnen de Scholenstichting Pastoor Ariëns is een afweging gemaakt voor wat betreft de groepsgrootte. Uitgangspunt daarbij is het realiseren van hoogwaardig onderwijs vanuit een gezonde financiële basis. Hierdoor wordt onder andere ook de inzet van interne begeleiding, onderwijsassistenten, de remedial teacher en de vakdocent gymnastiek mogelijk gemaakt. Als voor een klas (of een leerjaar) de maximale groepsgrootte wordt bereikt, geldt voor die groep of dat leerjaar een stop op het plaatsen van nieuwe leerlingen.  Over alle leerjaren gerekend is de gemiddelde groepsgrootte op De Wilde Wingerd per de teldatum 26 leerlingen.
Voor de kleutergroepen geldt een maximum aantal leerlingen binnen een range van 32 tot 34. Daarbij geldt ook dat de omvang van de groepen 2 in verhouding moet zijn met de maximale omvang van groep 3. Voor de groepen 3 tot en met 8 wordt een range tussen de 30 en 32 leerlingen gehanteerd. 
Als middel om de hiervoor genoemde groepsgrootte te handhaven, werkt De Wilde Wingerd indien van toepassing met een wachtlijst. Deze treedt in werking bij de ondergrens (=30 leerlingen) van de genoemde range. De directie van de school maakt de afweging of binnen de genoemde range in een bepaalde groep in alle redelijkheid en billijkheid nog leerlingen kunnen worden geplaatst en neemt de uiteindelijke beslissing. Het gebouw van De Wilde Wingerd heeft geen lift. In het schooljaar 2019-2020 is sprake van 8 groepen. Het aannamebeleid van de school is als bijlage opgenomen op de schoolpagina van Scholen op de kaart.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
208
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Wilde Wingerd werkt met een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen verplicht op school overblijven. Tijdens de lunchpauze laat de school zich voor de TSO (tussenschoolse opvang) ondersteunen door pedagogisch medewerkers van een professionele organisatie met als doel het enerzijds verantwoord invullen van de pauze en anderzijds het voldoen aan de pauzeverplichtingen voor de medewerkers zoals die worden omschreven in de CAO. Om de inzet van de pedagogisch medewerkers te financieren wordt aan de ouders een specifiek hiervoor bedoelde vrijwillige bijdrage gevraagd.De Wilde Wingerd biedt de leerlingen meer uren onderwijs aan dan volgens de wettelijke norm verplicht is. Ook in de onder- en middenbouw is hierdoor een rijk onderwijsaanbod mogelijk dat past bij de leerlingen van de school. 

Voor naschoolse opvang is er een samenwerkingsovereenkomst met KMN Kind en CO. Ouders dienen hun kind hier zelf voor aan te melden. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In een gezond schoolklimaat voelen zowel leerlingen als leerkrachten zich aangenaam. Het is nauw verwant met de sfeer in de school. Hierbij is veiligheid een belangrijk begrip. Kinderen moeten zich op sociaal gebied veilig voelen. Ook de betrokkenheid en het meeleven van leerkrachten en ouders speelt een grote rol.
Er zijn grofweg vier soorten schoolklimaten:
1.  Het eerste type is het ondersteunende klimaat, waarin sociale element het belangrijkste is.
2.  Het tweede type is het innovatieve klimaat, met veel ruimte voor initiatief, groei en stimulans.
3. Het derde type is het klimaat waarin respect voor regels centraal staat. Er is veel aandacht voor structuur, veiligheid en uniformiteit.
4. Het vierde type is gericht op productiviteit en efficiëntie. Een team moet zich bewust zijn van het schoolklimaat dat zij (willen) hebben, en nadenken over de eventuele schaduwkanten daarvan.
KBS De Wilde Wingerd heeft een prettig en veilig klimaat omdat het aan alle vier de componenten voeldoet. Mede door onze goede sociaal-emotionele methode Leefstijl voelen leerlingen zich erg prettig op de school.

Terug naar boven