De Wilde Wingerd

Bloemstede 1-2 3608 TK Maarssen

  • Schoolfoto van De Wilde Wingerd
  • Schoolfoto van De Wilde Wingerd
  • Schoolfoto van De Wilde Wingerd
  • Schoolfoto van De Wilde Wingerd
  • Schoolfoto van De Wilde Wingerd

In het kort

Toelichting van de school

Als school zijn wij ons bewust van onze taak om kinderen voor te bereiden op de toekomstige maatschappij. Het is belangrijk dat kinderen kennis hebben van en kennismaken met alle facetten die het onderwijs te bieden heeft op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Door samen te leven en te leren bevorder je wederzijds begrip en respect.

KBS De Wilde Wingerd is een school waar samen werken en samen leren centraal staan. Het motto in alles wat we doen is: ‘Samen het beste uit ieder kind halen.' Onze kernwaarden hierbij zijn: respect, verantwoordelijkheid (voor jezelf, de ander en de omgeving) en samenwerken. Mocht u meer over onze school willen weten, bekijk dan onze website www.dewildewingerd.nl of maak een afspraak voor een rondleiding. U bent van harte welkom!

Tot ziens op KBS De Wilde Wingerd!

Kimberly de Roode

Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • respect
  • vertrouwen
  • samenwerken
  • verantwoordelijkheid
  • veilig en betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

KBS De De Wilde Wingerd is een populaire school met een stabiele leerlingenpopulatie in Maarssenbroek.

In de onderbouw worden de leerlingen verdeeld over 3 groepen 1/2. We merken de laatste jaren een toename van inschrijvingen in groep 1. Voor dit schooljaar hebben wij gekozen voor kleinere kleutergroepen. Op deze manier is er veel ruimte om kinderen individueel of in kleine groepjes te begeleiden. Instroom van 4-jarigen gedurende zes weken voor de zomervakantie wordt door het leeftijdsverschil tussen deze leerlingen en de oudste kleuters (in deze periode bijna groep 3) door de school afgeraden, maar is wel toegestaan. Vanaf groep 3 is steeds sprake van homogene groepen.

Binnen de Scholenstichting Pastoor Ariëns is een afweging gemaakt voor wat betreft de groepsgrootte. Uitgangspunt daarbij is het realiseren van hoogwaardig onderwijs vanuit een gezonde financiële basis. Hierdoor wordt onder andere ook de inzet van interne begeleiding, ondersteunende leerkrachten, en de vakdocent gymnastiek mogelijk gemaakt. Als voor een klas (of een leerjaar) de maximale groepsgrootte wordt bereikt, geldt voor die groep of dat leerjaar een stop op het plaatsen van nieuwe leerlingen. Over alle leerjaren gerekend is de gemiddelde groepsgrootte op De Wilde Wingerd per de teldatum 26 leerlingen.
Voor de kleutergroepen geldt een maximum aantal leerlingen binnen een range van 32 tot 34. Daarbij geldt ook dat de omvang van de groepen 2 in verhouding moet zijn met de maximale omvang van groep 3. Voor de groepen 3 tot en met 8 wordt een range tussen de 30 en 32 leerlingen gehanteerd. 
Wanneer er een leerling aangemeld wordt voor groep 2 t/m 8 maakt de directie in overleg met de Intern begeleider de afweging of in een bepaalde groep nog leerlingen kunnen worden geplaatst. Hierbij wordt gekeken naar de groepsgrootte, de zorgvraag en de groepsdynamiek.

In 2023-2024 start de Wilde Wingerd met 9 groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Wilde Wingerd werkt met een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen verplicht op school overblijven. Tijdens de lunchpauze laat de school zich voor de TSO (tussenschoolse opvang) ondersteunen door pedagogisch medewerkers van een professionele organisatie met als doel het enerzijds verantwoord invullen van de pauze en anderzijds het voldoen aan de pauzeverplichtingen voor de medewerkers zoals die worden omschreven in de CAO. Om de leerlingen op te vangen tijdens de lunch en het buitenspelen, wordt aan de ouders een (vrijwillige)bijdrage gevraagd. De Wilde Wingerd biedt de leerlingen meer uren onderwijs aan dan volgens de wettelijke norm verplicht is. Ook in de onder- en middenbouw is hierdoor een rijk onderwijsaanbod mogelijk dat past bij de leerlingen van de school. 

Voor en na-schoolse opvang is er een samenwerkingsovereenkomst met KMN Kind en CO. Ouders dienen hun kind hier zelf voor aan te melden. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In een gezond schoolklimaat voelen zowel leerlingen als leerkrachten zich aangenaam. Het is nauw verwant met de sfeer in de school. Hierbij is veiligheid een belangrijk begrip. Kinderen moeten zich op sociaal gebied veilig voelen. Ook de betrokkenheid en het meeleven van leerkrachten en ouders speelt een grote rol.
Er zijn grofweg vier soorten schoolklimaten:
1.  Het eerste type is het ondersteunende klimaat, waarin sociale element het belangrijkste is.
2.  Het tweede type is het innovatieve klimaat, met veel ruimte voor initiatief, groei en stimulans.
3. Het derde type is het klimaat waarin respect voor regels centraal staat. Er is veel aandacht voor structuur, veiligheid en uniformiteit.
4. Het vierde type is gericht op productiviteit en efficiëntie. Een team moet zich bewust zijn van het schoolklimaat dat zij (willen) hebben, en nadenken over de eventuele schaduwkanten daarvan.
KBS De Wilde Wingerd heeft een prettig en veilig klimaat omdat het aan alle vier de componenten voldoet.

Terug naar boven