Basisschool de Bongerd

Asschatterweg 36 B 3831 JT Leusden

Schoolfoto van Basisschool de Bongerd

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hebben een team van 25 leerkrachten. De leerkrachten zorgen in principe zelf voor vervanging. In geval van ziekte maken wij gebruik van eigen invalleerkrachten en/of van de Transvita invalpool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Bongerd werkt in principe met het leerstofjaarklassensysteem: groepen met leerlingen van dezelfde leeftijd.

Wij differentiëren intensief en bespreken met de kinderen welke onderwijsbehoefte zij hebben. Kinderen maken vaak zelf de keuze bij een instructiegroep aan te sluiten of juist zelfstandig te gaan werken. Wij werken aan de ontwikkeling van eigenaarschap.

Wij werken met een groepslokaal, met daaraan grenzend een stilte werkplek. Alle groepslokalen grenzen aan het leerplein. Het leerplein is een samenwerkplek waar kinderen veelal aan groeps- of duo-opdrachten werken.

Dit schooljaar zijn de groepen als volgt verdeeld:

groep 1-2A, groep 1-2B, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8. 

Vanaf januari werken wij met een instroomgroep voor 4-jarigen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Via thema’s bieden we de kinderen activiteiten aan die hen helpen een stapje verder te komen in hun ontwikkeling. De thema’s sluiten aan bij de nieuwsgierigheid en leergierigheid van de kinderen. In elk thema krijgen meerdere ontwikkelingsgebieden aandacht, bijvoorbeeld voorbereidend lezen, rekenen, wereldoriëntatie, motoriek en taal. Ook de creatieve vakken komen aan bod in de thema’s. In de lokalen en het leerplein zijn allerlei ‘hoeken’ ingericht waarin de kinderen op hun eigen niveau kunnen spelen en leren. Voor de kinderen die wat meer aankunnen, is er een eigen aanbod. Kleuters spelen twee keer per dag buiten. Bij slecht weer spelen ze in het speellokaal, waar ze regelmatig ook ‘gymles’ krijgen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De bovengenoemde onderwijstijden betreffen een indicatie. De onderwijsbehoeften van de groep bepalen de onderwijstijden per vak per week

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden basisondersteuning.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld, met andere woorden, jongste en oudste kleuters vormen samen één groep. Vanaf januari werken we met een instroomgroep waar 4-jarige kleuters instromen. In het nieuwe schooljaar gaan zij naar één van de groepen 1-2. Samen werken, samen spelen, leren helpen en samen delen zijn belangrijke aspecten van de sociaal-emotionele ontwikkeling in deze heterogene kleutergroepen. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het gewenningsproces van het naar school gaan: gewoontevorming en regelmaat. De kinderen leren al spelend hun wereld verkennen. Dit proces gaat door bij de oudste kleuters, maar hier wordt de sturende en stimulerende rol van de groepsleerkracht steeds belangrijker. Er worden zelfstandige activiteiten aangeboden die de oudste kleuters gericht voorbereiden op leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3. Via thema’s bieden we de kinderen activiteiten aan die hen helpen een stapje verder te komen in hun ontwikkeling. De thema’s sluiten aan bij de nieuwsgierigheid en leergierigheid van de kinderen. In elk thema krijgen meerdere ontwikkelingsgebieden aandacht, bijvoorbeeld voorbereidend lezen, rekenen, wereldoriëntatie, motoriek en taal. Ook de creatieve vakken komen aan bod in de thema’s. In de lokalen en het leerplein zijn allerlei ‘hoeken’ ingericht waarin de kinderen op hun eigen niveau kunnen spelen en leren. Voor de kinderen die wat meer aankunnen, is er een eigen aanbod. Kleuters spelen twee keer per dag buiten. Bij slecht weer spelen ze in het speellokaal, waar ze regelmatig ook ‘gymles’ krijgen.

In de groepen 1-2 volgen we de ontwikkeling van de kleuters met het volgsysteem Mijn kleutergroep. Blijkt uit onderzoek/observaties dat een kind nog niet of niet voldoende voldoet aan de gestelde doelen, dan kan een speciaal programma worden ingezet om het kind extra te begeleiden. Mocht extra hulp en inzet nog niet het gewenste resultaat opleveren dan wordt besloten het kind een jaartje langer te laten rijpen: de verlengde kleuterfase. De uiteindelijke beslissing over de overgang naar groep 3 wordt genomen door de schoolleiding. Deze beslissing wordt genomen in overleg met de ouders. Uiteraard krijgt het kind in deze verlengde kleuterperiode een uitdagend ontwikkelingsprogramma. De overgangscriteria van groep 2 naar groep 3 zijn vastgelegd. De criteria zijn besproken met het team en vastgelegd in een document.

Terug naar boven