Basisschool de Bongerd

Asschatterweg 36 B 3831 JT Leusden

Schoolfoto van Basisschool de Bongerd

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Eindopbrengst groep 8 schooljaar 2020-2021 was ruim voldoende.

Cito is als toets ingezet.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij hanteren een jaarplanning:

- november-februari-april en juni: groepsbespreking met leerkracht, intern begeleider en directeur (twee van de vier bijeenkomsten)

- februari en juni: analyseren van de opbrengsten met het hele team.

- maart en juli: directeur schrijft document met schoolanalyse aan de hand van de opbrengsten.

- maart en juli: bespreking schoolanalyse met bovenschoolse kwaliteitscommissie onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

' Jij bent belangrijk'  en 'beweging begint bij jou' vormen voor de Bongerd de basis van ons doen en laten.

Ieder kind doet ertoe, ieder kind is belangrijk, ieder kind wil zich ontwikkelen door te leren. Wij doen dat met de volgende kernwaarden: bewust, doelgericht en sportief.

Wij leren de kinderen samen te werken, met elkaar problemen cq. conflicten op te lossen en zelfredzaam te zijn.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Executieve vaardigheden

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

We zijn tevreden met de waardering van de inspectie. Het is goed om de kwaliteit van de school regelmatig te laten beoordelen door een onafhankelijke instantie. Het inspectierapport houdt ons scherp en helpt onze kwaliteit verder te verbeteren.

Terug naar boven