Basisschool Sprankel!

Prinses Margrietstraat 6 8152 BM Lemelerveld

  • Wij willen kinderen mede eigenaar maken van hun eigen ontwikkeling!
  • Kinderen zijn als musici in een orkest,harmonieus samenwerkend!
  • Wij willen een  kindcentrum zijn waar kinderen op een speelse manier vanuit IPC thema's kunnen leren en de wereld ontdekken.
  • We willen tegemoet komen aan de individuele onderwijsbehoefte van ieder kind.
  • Actief samen onderzoekend leren, vieren en presenteren.

In het kort

Toelichting van de school

Met trots heten we u welkom op de venster PO pagina van basisschool Sprankel!!

We willen u graag een impressie geven van waar we voor staan en waar we voor gaan. Als u echt sfeer wilt proeven of uw vragen wilt stellen in een persoonlijk gesprek, nodigen wij u - samen met uw kind(eren) - uit op onze school.

Van harte welkom!

Stichting Catent
Onze school is aangesloten bij Stichting Catent. Onder deze stichting vallen 35 scholen in de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. De dagelijkse leiding van onze Stichting en het bevoegd gezag over alle scholen is in handen van het College van Bestuur (CvB). Het CvB is verantwoording schuldig aan een Raad van Toezicht (RvT). Het CvB is integraal verantwoordelijk voor het bestuur van de stichting. De RvT houdt toezicht op het CvB en diens beleid, en staat het CvB met advies terzijde. Er is differentiatie in de mate van sturing door het CvB per thema/aandachtsgebied. Deze mate van sturing is afhankelijk van criteria als kwaliteit, efficiëntie en benodigde innovatieruimte of flexibiliteit op schoolniveau.
Het College van Bestuur bestaat uit: De heer E. Verrips en de heer J. kroon 
De directeuren van scholen hebben een adviserende, beleidsvoorbereidende en uitvoerende rol m.b.t. het Catent beleid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • sociale en fysieke veiligheid
  • vertrouwen
  • verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal geeft een vertekend beeld. Hier worden de totalen van leerlingenaantallen weergegeven van zowel Sprankel! als van de Oekraïense school te Vilsteren, ressorterend onder ons  brinnummer. Gemiddeld kunnen we stellen dat ons aantal met 55-60 leerlingen daardoor is verhoogd.

Vanaf 2015 is er kinderopvang gestart in de vorm van de peuterklas. Deze peutermeespeelgroep is voor 5 ochtenden per week toegevoegd aan het schoolconcept van onze school. Deze structurele peutermeespeeldagen zijn – in beginsel - bedoeld voor peuters vanaf 2,5 jaar die reeds aangemeld zijn op onze school. Maar ook voor zich nog oriënterende ouders die op zoek zijn naar een basisschool met opvang zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen en de unieke sfeer te proeven. In de middagen is opvang ook mogelijk. Tevens heeft de school ook een eigen buitenschoolse opvang met mogelijkheden tot voorschoolse en naschoolse opvang gedurende 52 weken. Sinds april 2022 heeft Sprankel! ook een eigen Kinderdagverblijf. Daarmee groeit de school door tot een integrale combinatie van onderwijs, ontwikkeling, opvoeding en opvang voor kinderen van 0 - 13 jaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
297
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ons  schoolveiligheidsplan is het raamwerk t.a.v. preventieve primaire, secundaire en tertiaire maatregelen die genomen zijn. 

Terug naar boven