Basisschool Laetare

Leekerhoek 16 8223 ZR Lelystad

Schoolfoto van Basisschool Laetare

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De zieke leerkracht wordt in de eerste instantie opgevangen door de duo- collega (in het geval van twee deeltijd banen). Indien een fulltime leerkracht ziek is, zal er binnen het netwerk van de school gezocht worden naar een vervanger. Dit kan bijvoorbeeld een leerkracht zijn die ambulant is, of een leerkracht die niet fulltime werkt en een dag extra kan werken.

Indien er binnen de school geen mogelijkheden zijn, kan er een aanvraag gedaan worden bij SLIM personeelsbemiddeling. Hier kan worden nagevraagd of er een invaller beschikbaar is voor een dag (of een aantal dagen).

Als er geen invaller beschikbaar is, kan de groep worden verdeeld over de andere groepen in de school. Indien de kinderen meer dan twee dagen moeten worden opgedeeld, bestaat de mogelijkheid - in het uiterste geval - dat een groep een dag thuis mag blijven. In dit geval zal er altijd de mogelijkheid bestaan voor ouders om de kinderen toch naar school te brengen. In dit geval zal het kind dat toch naar school komt, opgevangen worden in één van de andere groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In dit SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) leest u welke mogelijkheden Laetare heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. Het schoolbestuur legt ten minste elk jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Het SOP is een dynamisch instrument dat een handvat is voor ouders, leerkrachten en school om praktisch vorm te geven aan Passend Onderwijs. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om met alle SOP’s van de scholen binnen het samenwerkingsverband te onderzoeken of er sprake is van een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen, zodat leerlingen een ononderbroken ontwikkelproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats krijgen in het onderwijs. Een dekkende ondersteuningsstructuur moet het mogelijk maken dat leerlingen ondersteuning wordt geboden op basis van de vraag en wel zo thuisnabij mogelijk en zo veel mogelijk in school voor regulier basisonderwijs. De schoolbesturen en hun scholen zijn daarvoor verantwoordelijk met betrekking tot de zorgplicht en het vormgeven van passend onderwijs. In de bijlage van het SOP kunt u meer lezen over de zorgplicht. 

Het schoolondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:      

 Algemene gegevens·      
Onderwijsvisie en onderwijsconcept      
Kengetallen·       
Basis en extra ondersteuning      
Diversiteit leerlingenpopulatie·       
Ondersteuningsmogelijkheden (vormen en personele beschikbaarheid)·       
Ambities en scholing·       
Mogelijkheden schoolgebouw  
Zorgplicht

Voor meer informatie, zie Schoolondersteuningsprofiel

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven