De Poolster

Oostzeestraat 38 8226 BA Lelystad

  • Op De Poolster werken kinderen in open ruimtes en krijgen instructie op maat.
  • De school is een taal expertise centrum voor Lelystad
  • Leerlingen kunnen werken op verschillende werkplekken. Stilteplekken, beweegplekken, staand werken, of zittend.

In het kort

Toelichting van de school

De Poolster is de belangrijkste ster om op de wereldzeeën het noorden te bepalen. Een wegwijzer: dat wil de school ook zijn voor alle kinderen  Kleurrijk Taalrijk in de Waterwijk.

Welkom op onze openbare basisschool De Poolster en fijn dat u onze schoolgids leest. In deze schoolgids willen wij een beeld geven van de manier waarop we werken op onze school.  U vindt o.a.; informatie over de visie van de school en de praktische werkwijze over rapportage en informatie naar de ouders.

De schoolgids is samengesteld in overleg met het schoolteam, de medezeggenschapsraad en het bestuur van de Stichting SchOOL.   

Mocht u na het lezen van de schoolgids nog vragen hebben, dan bent u van harte welkom voor een informatief gesprek.  Daarnaast kunt u informatie vinden op onze website www.poolsterlelystad.nl  

Wij wensen uw kind en u een fijne schoolperiode toe.    

Vriendelijke groet, mede namens het team van De Poolster,    

Albert van Wijk, directeur      

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Unitonderwijs
  • Samenwerkende leerkrachten
  • Leerlingen op eigen leerlijn
  • Warm pedagogisch klimaat
  • Verschillen maken ons krachtig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Poolster heeft twee afdelingen: regulier onderwijs met 130 leerlingen, verdeeld over 5 combinatiegroepen ·   

Taalklassen met 120 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. Ingedeeld naar fase van de kennis van de Nederlandse Taal.

Ons aannamebeleid: Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school. Op onze school maken wij geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst.  In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dit aangeven. De school zal vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties. U kunt hierover meer lezen in protocol P 3100 Toelaten schorsen en verwijderen 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
249
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kinderen, ouders en personeel moeten in een veilige omgeving kunnen werken en leren. De school heeft hiervoor een veiligheidsplan opgesteld. Hierin wordt beschreven welke afspraken zijn gemaakt om de fysieke en sociale veiligheid op school te garanderen, om onveilige situaties te voorkomen en hoe te handelen bij een incident. Denk bij fysieke veiligheid bijvoorbeeld aan hygiëne, veilige speeltoestellen en ontruiming van de school bij een calamiteit. Sociale veiligheid gaat over privacy, omgangsvormen, het voorkomen van pesten, seksuele intimidatie, geweld of discriminatie. Onderliggende protocollen zijn te vinden op onze schoolwebsite.

Terug naar boven