De Poolster

Oostzeestraat 38 8226 BA Lelystad

  • Op De Poolster werken kinderen in open ruimtes en krijgen instructie op maat.
  • De school is een taal expertise centrum voor Lelystad
  • Leerlingen kunnen werken op verschillende werkplekken. Stilteplekken, beweegplekken, staand werken, of zittend.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2022-2023 is de centrale eindtoets afgenomen. Hiervoor is Route 8 gebruikt. Een adaptieve digitale eindtoets.

Als we de opbrengsten van 3 eindtoetsen vergelijken met andere scholen van onze schoolgroep (een schoolgroep is een groep scholen met ongeveer dezelfde populatie), dan hebben wede inspectienorm voor 1F net niet gehaald. 2F/1S daarentegen hebben we ruim gehaald. Op taal/lees gebied scoren we wat je van onze populatie mag verwachten. Voor rekenen hebben we een plan gemaakt om de opbrengsten te verbeteren.

Op alle scholen in Nederland moeten 85% van de leerlingen 1F scoren op lezen, taal en rekenen.

De Poolster scoort 83,8% Dit is onder de schooleigen norm van 85%

Het afgelopen schooljaar heeft De Poolster met meer uitstroom naar Praktijkonderwijs te maken gehad dan andere jaren. Verder is het aantal anderstalige leerlingen hoog, vanwege de koppeling aan de Taalklassen.

Met name op rekenen dient de school een inhaalslag te maken. Hiervoor is de school het afgelopen schooljaar gestart met een rekenplan, om de resultaten de komende jaren op te krikken naar een niveau dat je van ons mag verwachten.

Op scholen vergelijkbaar met onze school moet 33,9% 1S (rekenen/2F (lezen en taal) halen.

De Poolster scoort 42,7% Dit is boven de schooleigen norm van 38%

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Opbrengsten worden geanalyseerd en teambreed besproken. Waar nodig worden er extra interventies gedaan. 

Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg. Onder kwaliteitszorg verstaan we: activiteiten die er op gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. Onze school werkt aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en zorgt dat zaken die goed gaan, goed vastgelegd worden.

De resultaten van het onderwijs: Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in een leerlingvolgsysteem. De leerlingen worden regelmatig getoetst met de zogenaamde methode gebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen van het CITO. Deze toetsen worden afgenomen volgens een planning die is vastgelegd in een toets kalender met bijbehorend toets protocol.

Op basis van de gegevens uit de toetsen worden zo nodig de groepsplannen (het leerstofaanbod van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als een leerling overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verschaffen in een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Poolster werkt volgens de methodiek van Sociaal Sterke Groep van Groeps Dynamisch Onderwijs (GDO).

Dit alles past binnen de visie van De Poolster en komt op onze school tot uiting in:  

-het pedagogisch klimaat (school, plein- en klassenafspraken)    

-het respectvol omgaan met elkaar (leerlingen, leerkrachten en ouders)     

-ons onderwijsaanbod.  

De school ziet de vormgeving van het actief burgerschap als belangrijke uitdaging en doet al veel aan dit onderwerp binnen de verschillende vakken alsmede door onze manier van met elkaar omgaan.

Daarbij is De Poolster een Brede School welke sterk betrokken is bij de buurt waarin de school staat. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ik kan hulp bieden en vragen
  • Ik zeg wat ik voel en vind
  • Ik kan samenwerken met anderen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven