De Driemaster

Wold 15 73 8225 AG Lelystad

Schoolfoto van De Driemaster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het onderwijsresultatenmodel laat zien dat wij met de toetsscores van de afgelopen drie jaar onze 1F-score net boven de signaleringswaarde van de inspectie zitten. Hiermee behalen wij ook onze schooleigennorm van 85%. Met de 1S/2F-score scoren wij onder de signaleringswaarde en onder onze schooleigennorm van 43,5%. Wanneer we kijken naar referentiescholen zien wij dat er nog een verschil is, zij scoren hoger dan dat wij doen. 

Tot en met schooljaar 2022/2023 hebben we de centrale eindtoets afgenomen in groep 8. De schoolscore op de centrale eindtoets van 2023 is 531.4. Met deze score hebben we niet de gewenste uitkomst waar we op hadden gehoopt. Toch is deze score niet geheel onverwachts voor ons. Naast de gevolgen van Corona heeft deze groep nog te weinig kunnen profiteren van de nieuwe aanpak van ons rekenonderwijs. Hierdoor zijn de gewenste effecten nog niet zichtbaar in de resultaten. Het rekenonderwijs zal in schooljaar 2023/2024 opnieuw extra aandacht krijgen door de inzet van onze eigen rekenspecialisten en het team onder begeleiding van een externe deskundige. Omdat met name voor het vakgebied rekenen nog winst valt te behalen. Hierbij willen we ons in de toekomst nog meer richten op de basisgroep, we willen dat daar meer leerlingen het streefniveau behalen. Naast het richten op de basisgroep van rekenen zullen wij dit ook binnen ons leesonderwijs gaan toepassen. 

Vanaf schooljaar 2023/2024 verandert de huidige Wet eindtoetsing PO in de Wet doorstroomtoetsen PO. In februari 2024 wordt deze doorstroomtoets voor de eerste keer afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Opbrengsten worden geanalyseerd en teambreed besproken. Waar nodig worden er extra interventies gedaan.

Twee keer per jaar, in januari/februari en mei/juni, worden methode-onafhankelijke toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 7. Daarvoor gebruiken we het leerling onderwijs volgsysteem van Cito. De uitslag van deze toetsen geeft een redelijk objectief beeld van de leerprestaties van de leerlingen. In groep 8 wordt de methode-onafhankelijke toets van Cito afgenomen in oktober, hierna volgt de doorstroomtoets in februari.

Tussentijds maken leerlingen methode gebonden toetsen. Deze toetsen worden na elk blok afgenomen. Aan de hand van deze resultaten stellen leerkrachten doelen voor de leerlingen bij of zorgen ze voor extra verdieping en/of verrijking. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voorafgaand aan de doorstroomtoets geeft de school een voorlopig schooladvies aan onze leerlingen van groep 8. Het schooladvies wordt naast de methodetoetsen en citoresultaten ook gebaseerd op de leer- en onderwijsbehoeften van een leerling. Als ouder kunt u altijd uw mening geven over het schooladvies. 

Nadat de uitslag van de doorstroomtoets bekend is, wordt eind maart het definitieve schooladvies gegeven. Het advies kan naar boven worden bijgesteld, naar aanleiding van de uitslag van de doorstroomtoets. Naar beneden bijstellen doen wij nooit. Bent u het niet eens met dit advies dan gaan wij samen met de directie, intern begeleider en leerkracht met u in gesprek. Bij de aanmelding op het voortgezet onderwijs kunt u altijd aangeven dat u het niet eens bent met het voorgenomen schooladvies. 

Als een leerling overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verschaffen in een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uitwisselen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Driemaster is een school die werkt met Positive Behaviour Support (PBS).

PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van kernwaarden die belangrijk zijn voor de school. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. School, ouders en ketenpartners werken actief samen in dit proces.

In paragraaf 3.2 geven we aan dat we ook met de methode Kwink werken. Kwink is een methode voor sociaal-emotioneel werken(SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Deze methode is gericht op preventie (van bijvoorbeeld pestgedrag) en de kracht van een veilige groep. Kwink sluit daarom prima aan bij PBS.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen en andere onderwijsinstellingen. Op 8 juni jl. heeft de onderwijsinspectie onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs op de Driemaster. Zij hebben gekeken naar wat goed gaat en ook naar wat beter kan en moet.

De inspectie heeft gezien dat wij een goede interactie hebben met onze leerlingen en er een veilig schoolklimaat is waarin de kinderen zich kunnen ontwikkelen. Ook hebben zij gezien dat het didactisch handelen in de klas voldoende is, dat wij als team continu hard werken aan de kwaliteit van het onderwijs en dat wij dit blijven ontwikkelen en ons steeds willen verbeteren. De inspectie heeft ook punten gezien die beter moeten. Als leerlingen niet de leerresultaten halen die wij verwachten, kunnen wij nog beter onderzoeken hoe dat komt, schoolbreed. Zodat wij nog gerichter kunnen werken aan verbetering van deze resultaten. 

Als een onderdeel onvoldoende is, moet de inspectie concluderen dat de kwaliteit van het onderwijs op de school onvoldoende is. U kunt zich voorstellen dat wij niet blij zijn met dit oordeel. Tegelijk maakt dit ook dat wij als team direct onze schouders eronder willen en gaan zetten om dit te verbeteren. We maken daarvoor een verbeterplan. Volgend jaar juni 2024 komt de inspectie opnieuw op de Driemaster onderzoek doen. Wij hopen dan onze verbetering te laten zien. Zodat wij met de kwaliteit van het onderwijs op de Driemaster weer als voldoende worden beoordeeld. 

Terug naar boven