De Driemaster

Wold 15 73 8225 AG Lelystad

Schoolfoto van De Driemaster

Het team

Toelichting van de school

Wie werken er op school?    

Directeur: Brenda Brouwer maandag t/m donderdag

Intern Begeleider onderbouw: Phyleke Huijsmans dinsdag

Intern begeleider: Aniek de Hoogh maandag, dinsdag en donderdag

Directie ondersteuner: Wendy te Rietstap donderdag

School assistent Karin Hartog Ochtenden op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  

Leraarondersteuners: Marianne ten Klooster maandag, dinsdag en Sverre Kreek maandag t/m vrijdag

Contactpersonen ongewenste Omgangsvormen: Karin Hartog en Wendy te Rietstap

Anti-pest coördinator: Sharon van Loveren maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Vertrouwenspersoon: Tinda Borsch

Vakleerkrachten lichamelijke opvoeding: Julia van Lent en Marnick Pielage

Administratief medewerker: Monique Raad Woensdagochtend   

Voor de actuele klassenindeling verwijzen wij naar de site: www.obsdedriemaster-lelystad.nl          


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wijze van vervanging bij ziekte, compensatiedagen, verlofdagen, studiedagen of anderszins  

Op De Driemaster werken zowel part- als fulltimers; leerkrachten hebben, als zij volgens hun normjaartaak teveel uren draaien, recht op compensatiedagen. Op deze compensatiedagen worden leerkrachten vrijgeroosterd.   

Wanneer een leerkracht een verlofdag heeft of uitvalt door b.v. ziekte dan nemen wij de volgende stappen:

-wij vragen een invaller aan bij het mobiliteitscentrum SLIM (Wij werken hierbij samen met andere besturen in de regio).

-als er geen invaller is: aan collega’s die op deze dag niet werken wordt gevraagd om in te vallen.

-als er geen invaller is: aan collega’s die op zo’n dag andere taken hebben binnen de school wordt gevraagd om een klas over te nemen.

-in het uiterste geval wordt er een groep naar huis gestuurd. Hierover wordt altijd eerst contact met de ouders gezocht via ons ouderportaalapp Parro. Voor kinderen die thuis niet kunnen worden opgevangen, wordt een plaats gezocht in een andere groep (in Corona tijd mogen er geen kinderen in andere groepen worden geplaatst). 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en nieuwe didactische inzichten te verkrijgen, volgen de leerkrachten regelmatig cursussen of een opleiding. Zodat wij deze kennis en kunde binnen de school in kunnen zetten. Wanneer een leerkracht (studie)verlof heeft of uitvalt door b.v. ziekte, kijken wij of er intern iemand beschikbaar is/intern te schuiven. Lukt dit niet dan nemen wij contact op met de vervangingspool om te zorgen dat er een bevoegde leerkracht voor de groep staat. Wij werken hierbij samen met andere besturen in de regio.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Over hoe een schooldag op een basisschool eruitziet zijn wettelijke afspraken gemaakt. Scholen hebben sinds 1 augustus 2006 de ruimte om zelf de schooltijden in te delen. Voor de vormgeving van de onderwijstijd zijn enkele voorwaarden vastgesteld. Zo moeten leerlingen in totaal 7520 uur aan onderwijs volgen, verspreid over acht jaar, wat neerkomt op 940 uur per jaar. Dit hoeft niet precies zo te worden verdeeld. Daarnaast moeten scholen de activiteiten evenwichtig over de dag verdelen.      

HVO/GVO: Humanistisch en Godsdienstig vormingsonderwijs

Onze school is een openbare school. In de wet staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven door een externe partij als ouders daarom vragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om christelijk, islamitisch of humanistisch vormingsonderwijs. De school is niet verantwoordelijk voor dit onderwijs, bij voldoende belangstelling kan kan de school hiervoor een geschikt lokaal en een tijdstip ter beschikking stellen.

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Driemaster heeft  leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. Het School Ondersteunings Profiel (SOP) is een dynamisch instrument dat een handvat is voor ouders, leerkrachten en school om praktisch vorm te geven aan passend onderwijs.  

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Een belangrijk uitgangspunt van passend onderwijs is om kinderen zo veel mogelijk binnen de (reguliere) school te ondersteunen met passend en kwalitatief goed onderwijs.  

Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft of een specifieke onderwijsbehoefte, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid en die van directe collega’s proberen tot een oplossing te komen. Blijkt de ondersteuningsvraag toch complexer dan wordt de ondersteuningsroute gevolgd van basisondersteuning naar extra ondersteuning. Binnen de ondersteuningsstructuur van de school – eventueel samen met ketenpartners – wordt het geheel van preventieve en licht curatieve interventies planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau uitgevoerd .  

De Driemaster kan in voldoende mate ondersteuning bieden aan leerlingen met de volgende behoeften:

·         Een eigen leerlijn

·         Dyslexie

·         Spraakstoornis/ logopedische problemen

·         Taal Ontwikkeling Stoornis

·         Overige fysieke beperking (bijvoorbeeld chronische ziekte, epilepsie en astma)

·         Slechthorend/ doof

·         ADHD

·         ADD

·         Autisme of verwante stoornis

·         Grensoverschrijdend gedrag

·         Faalangst/ onzekerheid

·         Gebrek aan weerbaarheid

·         Verminderd sociaal-emotioneel welbevinden

·         Ongezonde levensstijl

·         Schooluitval  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Komend schooljaar rond één collega de opleiding tot hoogbegaafdheidsspecialist af. Komend schooljaar bekijken wij binnen het team welke collega deze opleiding ook gaat volgen, zodat we twee hoogbegaafdheidscoördinatoren hebben binnen de school. 

Onze didactisch beeldcoach begeleidt jaarlijks alle leerkrachten. Uiteindelijk zullen we naast persoonlijke begeleiding, ook ontwikkelen in kleine groepjes middels beeldcoaching. Op deze manier bevorderen we leren van en met elkaar en de kwaliteit van het onderwijs in de klas. Opgedane kennis wordt meegenomen en ingezet voor de ondersteuning in onderwijsbehoeften van onze leerlingen. 

De leescoördinatoren volgen dit jaar een leescongres en een cursus om verdere uitbreiding (woordenschat) en verdieping aan ons leesonderwijs vorm te geven. Zodat onze leerlingen zich nog beter kunnen ontwikkelen qua leesniveau. Daarnaast volgen enkele collega's ONT-cursussen om leerlingen beter te kunnen ondersteunen met de Nederlandse taal en uitbreiding van hun woordenschat.

Met ons rekenonderwijs zijn wij volop in ontwikkeling. Twee gediplomeerde rekencoördinatoren begeleiden het team in uitbreiding van kennis en inzet van expertise, daarnaast implementeren en borgen zij de gemaakte stappen binnen de school. Zodat wij met ons rekenonderwijs goed kunnen aansluiten bij het rekenniveau van onze leerlingen, alsook het verhogen van de leerprestaties, motivatie en plezier. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school ontvang een overdrachtsdocument van de peuterspeelzaal.

Terug naar boven