Basisschool De Hasselbraam

Heelblaadjespad 17 2353 PA Leiderdorp

  • Schoolfoto van Basisschool De Hasselbraam
  • Schoolfoto van Basisschool De Hasselbraam
  • Schoolfoto van Basisschool De Hasselbraam
  • Schoolfoto van Basisschool De Hasselbraam

In het kort

Toelichting van de school

Onze school ligt in een park aan het natuurpad 'Heelblaadjespad'. De naam van onze school ‘De Hasselbraam’ is afkomstig uit het boek 'Pluk van de Petteflet’ van Annie M.G. Schmidt. Zolang je ‘Hasselbramen’ eet, blijft het kind in je bewaard: nieuwsgierig zijn, openstaan voor, onderzoeken en verwonderen! Nieuwsgierig? Hier vindt u meer informatie.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgericht
  • Wereldoriënterend
  • Zelfstandig denken en handelen
  • Stamgroepen
  • Ritmisch weekplan

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
139
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

‘Onze openbare Jenaplanschool is de plaats waar je jezelf kunt ontplooien en waar je jezelf kunt zijn door te leren van en met elkaar’.

Om deze visie te ondersteunen hebben wij een kwaliteitskaart ‘Pedagogisch klimaat en Sociale Veiligheid’ opgesteld en is het document ‘Sociaal Veiligheidsbeleid’ in ontwikkeling. Hierin is opgenomen hoe wij op een positieve en respectvolle manier met elkaar om willen gaan. Het doel van het beleid is ‘Het creëren van een pedagogisch klimaat waarin ieder kind zich veilig en gerespecteerd voelt’. Het beleid vertegenwoordigt de normen en waarden die wij als school belangrijk vinden en nodig achten om dit doel te kunnen bereiken. Alle leerlingen horen zich veilig te voelen tijdens hun basisschoolperiode, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om ons doel te bereiken hebben we een viertal (omgangs) regels opgesteld. Er is gekozen voor de term ‘Regels van Respect’, omdat dit duidelijk voor de kinderen is en de lading en uitgangspunten zijn van dit Respectprotocol. De ‘Regels van Respect’ zijn op een positieve manier opgesteld. Zo richten wij ons op gewenst gedrag en vragen wij de leerlingen het juiste gedrag te tonen. Indien nodig kan de respect coördinator (anti-pestcoördinator) ondersteunen bij het tonen van gewenst gedrag.

Terug naar boven