Openbaar IKC De Vosseburcht

Coornhertstraat 8 8913 HK Leeuwarden

Schoolfoto van Openbaar IKC De Vosseburcht

Het team

Toelichting van de school

Groepen

Wij groeperen de leerlingen op leeftijd; Ieder jaar wordt opnieuw zorgvuldig bekeken hoe deze groepen ofwel combinatiegroepen het beste samengesteld kunnen worden. Dit schooljaar hanteren we combinatiegroepen 1/2. De groepen 3 t/m 8 zijn enkele groepen. 

Het team

 • Directie 
  Peter van Noort: dinsdag t/m vrijdag
 • Managementondersteuning
  Katharina van Kampen: maandag

Groepen en leerkrachten

 • Groep 1/2A
  Marian de Jong: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
  Tjitske Bergema: woensdag    
 • Groep 1/2B 
  Aafke van Kammen: maandag t/m donderdag    
  Katharina van Kampen: vrijdag 
 • Groep 3  
  Hester Dijkstra: maandag t/m vrijdag  
 • Groep 4
  Debbie Vogelsang: maandag en dinsdag
  Marrit Behage: woensdag t/m vrijdag
 • Groep 5
  Joyce Roelevink: maandag en dinsdag
  Inge Grootaarts: woensdag t/m vrijdag
 • Groep 6
  Doede Postma: maandag en dinsdag
  Ilse van der Veen: woensdag t/m vrijdag  
 • Groep 7
  Harry Kuiper: maandag t/m donderdag
  Tjitske Bergema: vrijdag
 • Groep 8
  Jurgen Pel: maandag
  Nico Wierstra: dinsdag t/m vrijdag

Ondersteunend Personeel    

 • Onderwijsassistenten  
  Roos Mantel: maandag t/m woensdag
  Jurgen Pel: donderdag en vrijdag
 • Intern Begeleider
  Katharina van Kampen: dinsdag en donderdag  
 • Onderwijsadviseur
  Lidy Damsma
 • Taalcoördinator
  Aafke van Kammen  
 • ICT coördinator
  Doede Postma, Jurgen Pel, Roos Mantel  
 • Conciërge
  George Tan: maandag en dinsdag
 • Administratief Medewerker
  Jet Hoekstra: donderdagochtend
 • Vakleerkrachten HVO en GVO
  Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool en samenwerkingsschool dit vormingsonderwijs wordt gegeven als ouders daarom vragen.
  Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan. De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten van de levensbeschouwelijke richtingen. U kunt kiezen voor humanistisch vormingsonderwijs in groep 6 en protestants vormingsonderwijs in groep 7.
  Vormingslessen zijn niet verplicht. Wij roosteren de lessen altijd zo in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Elk jaar kijken we of er onder de ouders behoefte is aan dit soort lessen. Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl
 • Cultuurcoach
  Voor de ondersteuning van het cultuuraanbod op de school is een cultuurcoach aan de school verbonden. De cultuurcoach ondersteunt de school bij de uitvoering van het cultuuraanbod in de school. De ondersteuning kan zowel op beleidsmatig gebied plaatsvinden als op praktisch ondersteunend in de klas ter ondersteuning van de leerkracht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

PROTOCOL NOODPLAN VERVANGING

Binnen Proloog zijn onderstaande afspraken leidraad om te handelen wanneer er sprake is van een zieke of afwezige collega. Iedere directeur past dit toe binnen de mogelijkheden van zijn eigen organisatie.

Ziektevervanging

Eerste doel is om bij ziekte een bevoegde leerkracht in te zetten als vervanger:

 • De coördinator Vervangingspool zet een Pooler in, of maakt een keuze uit de invallers die op de invallerslijst van Proloog staan.
 • Er wordt een zittende parttimer van de eigen school ingezet. Iedere school maakt voor het begin van het schooljaar een lijst met zittende parttimers die op bepaalde dagen extra willen en kunnen werken.
 • Als het niet mogelijk is om een bevoegde leerkracht in te zetten kan ervoor gekozen worden om de vervanging te laten doen door een onderwijsassistent  of een LIO-stagiaire (PABO-student in de laatste stageperiode voor afstuderen).

Eerste dag geen vervanging

 • De directeur zorgt voor een oplossing zodat de kinderen niet naar huis worden gestuurd zonder dat de ouders een dag de tijd hebben gehad om een oplossing te vinden.
 • Oplossingen die kunnen worden toegepast: IB-er of directeur voor de klas, leerlingen verdelen over andere groepen.

Tweede en volgende dag(en) geen vervanging: interne werk herverdeling of kinderen naar huis

 • Directeur maakt de afweging of een interne herverdeling van werk mogelijk is of dat een groep kinderen thuisblijft.
 • Randvoorwaarde: de IB-er of directeur worden in principe niet ingezet voor vervanging om essentiële taken in de school niet in gevaar te brengen.
 • Per school wordt een afweging gemaakt of opvang mogelijk is; personeel eventueel naar een andere groep na overleg in het team, verdelen van groepen zoveel mogelijk voorkomen.
 • Om een groep naar huis te sturen, moet het volgende geregeld zijn: Een rooster maken van groepen die naar huis worden gestuurd zodat niet steeds dezelfde groep thuis is.
 • Een groep mag maximaal 1 tot 1,5 dag per week naar huis worden gestuurd.

Communicatie naar ouders

De directeur heeft het voornemen om vroegtijdig en indien mogelijk een dag van te voren naar de ouders te communiceren wanneer er een groep thuis moet blijven. In de communicatie wordt aangegeven welke groep het betreft en wanneer de kinderen weer op school worden verwacht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op IKC De Vosseburcht gebruiken we het 5 gelijke dagen schoolmodel. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen 25 uren per week onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijsaanbod bij kleuters wordt veelal geïntegreerd en niet per vakgebied aangeboden. De exacte onderwijstijd per vakgebied is daardoor moeilijk te duiden. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op een aantal momenten tijdens de schoolweek verzorgen de leerkrachten een aanbod Engels. Het aanbod start in groep 1 en wordt opgebouwd van luisteren naar praten, lezen en schrijven. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Schoolondersteuningsprofiel

Op 1 augustus 2014 is Passend onderwijs ingevoerd. Dit heeft ook consequenties voor de zorg die wij als school kunnen (gaan) bieden. De zorg die wij als school willen bieden en kunnen bieden hebben we vastgelegd in ons school-ondersteuningsprofiel (SOP).

Een plaatsje voor iedereen

Op ons openbaar Integraal KindCentrum  (IKC) gaan we uit van gelijkwaardigheid. Daarom staan we open voor kinderen, ouder(s), verzorger(s) en leerkrachten ongeacht hun levensbeschouwing, sekse, nationaliteit of sociale afkomst. We willen daarbij ieder kind een goede plek bieden. Toch komen er soms kinderen met een bijzondere hulpvraag naar school waarbij wij samen met de ouder(s) een afweging moeten maken of wij datgene kunnen bieden wat het kind nodig heeft.

Op de website van Proloog vindt u informatie over toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen. U kunt deze informatie direct inzien of downloaden via het de link: IKC De Vosseburcht/praktische informatie U komt dan op de website van De Vosseburcht/praktische informatie waar u allerlei informatie en documenten kunt inzien/downloaden; waaronder het school-ondersteuningsprofiel, het protocol 'Omgaan met elkaar' en informatie over toelating, schorsing en verwijdering.

Aanmelding van leerlingen met een specifieke hulpvraag

Voor alle leerlingen staat de zorg centraal. In specifieke gevallen, zoals bij kinderen die een speciale zorgbehoefte hebben, geldt dat we als team, samen met de ouders, de afweging maken of het kind binnen onze school adequaat begeleid kan worden. Op bovenschools niveau is vastgelegd dat bij dergelijke aanmeldingen door een stappenplan goed wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn van de school/ het team.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In iedere groep wordt op drie niveaus les gegeven. De leerkracht geeft een korte instructie aan leerlingen die de lesstof al begrijpen en een verlengde instructie aan de leerlingen die meer begeleiding nodig hebben. De grootste groep kinderen doet mee met de reguliere instructie van de les. Gedurende de les blijft de leerkracht in de gaten houden of de leerlingen de lesstof begrijpen en geeft begeleiding waar nodig. 
Leerlingen die meer aankunnen dan de reguliere lesstof worden uitgedaagd middels plusopdrachten. Ook voor de leerlingen die moeite blijven houden met de lesstof worden de opdrachten aangepast in moeilijkheidsgraad. Er vindt dus veel differentiatie plaats binnen een groep. 

Naast de differentiatie in de klas, werken er op IKC De Vosseburcht drie onderwijsassistenten. Op elke dag in de schoolweek is er een onderwijsassistent in school. Deze onderwijsassistenten worden onder andere ingezet om leerlingen in kleine groepjes extra begeleiding te bieden. Dit kan zijn omdat de leerlingen extra oefening nodig hebben of juist omdat ze meer uitdaging kunnen gebruiken. 

De leerkrachten bepalen aan de hand van observaties en toetsen welke leerlingen in aanmerking komen voor extra ondersteuning van de onderwijsassistenten. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In school werken we samen met Stichting Kinderopvang Friesland die een speelleergroep (peuterspeelzaal) in het gebouw heeft. Samen versterken we de doorgaande lijn voor het jonge kind vanaf 2 jaar.
Pedagogisch medewerkers van Stichting Kinderopvang Friesland zijn in school aanwezig om de peuters te begeleiden in de speelleergroep, maar ook om de lunchpauze bij kleuters te begeleiden en leerkrachten te ondersteunen bij opvang in de middagpauze.

In een naastgelegen gebouw van de school biedt Stichting Kinderopvang Friesland voor- en naschoolse opvang aan. 

Er zijn contacten tussen school en opvangorganisaties over bijvoorbeeld de afstemming van vakanties en vrije dagen en bij de overdracht van informatie over peuters die instromen in de kleutergroepen van school. Terug naar boven