KWS Transvaal (Koningin Wilhelminaschool Transvaal)

Transvaalstraat 75 8917 CH Leeuwarden

 • Foto Het Friesch Dagblad
 • Schoolfoto van KWS Transvaal (Koningin Wilhelminaschool Transvaal)

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanzelfsprekend willen wij goed bijhouden of de kinderen de doelen van de basisvaardigheden bereiken. Naast de methode gebonden toetsen, maken wij ook gebruik van een leerlingvolgsysteem voor lezen, spelling, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De scores van de verschillende toetsen laten zien welke leerlingen op de verschillende gebieden een voorsprong of achterstand hebben.

Onze school maakt daarnaast in groep 8 gebruik van de CITO eindtoets. Bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs maken we gebruik van de Plaatsingswijzer. Verder maken we ook gebruik van het CITO Leerling Volgsysteem.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten zijn een duidelijke indicatie voor de groepsleerkracht of het gegeven onderwijs aan slaat bij hun groep. We houden daarom de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig in de gaten.

 1. We doen dit door het gemaakte werk na te kijken en te observeren. Blijkt dat een leerling de stof niet goed heeft begrepen, dan volgt er een extra instructie.
 2. De toetsen die bij de methoden horen worden door de leerkracht geregistreerd.
 3. De resultaten van de niet-methode gebonden toetsen (CITO) worden opgeslagen in het CITO-LOVS.

In de groepen 1 en 2 volgen wij de kleuters door observaties en registreren de leerkrachten hun bevindingen op observatielijsten, die gebruikt worden om de ontwikkeling van de kinderen te volgen.

Tussentijdse resultaten worden besproken tijdens de groepsbesprekingen. Tweemaal per jaar vindt er een leerlingbespreking plaats aan de hand van de resultaten van de toetsen en de observaties. Bij deze bespreking zijn de leerkracht(en) en de Intern Begeleider (IB’er) aanwezig.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs maken we gebruik van de Plaatsingswijzer.
Verder maken we ook gebruik van het CITO Leerling Volgsysteem.

De Plaatsingswijzer
Met de Plaatsingswijzer wordt de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs gebaseerd op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de school.

Het leerlingvolgsysteem
Bij de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij:

 • Begrijpend Lezen
 • Rekenen & Wiskunde
 • Technisch Lezen
 • Spelling

De eerste twee onderdelen tellen hierbij het zwaarst.

Binnen de Plaatsingswijzer wordt bij de leerlingvolgsystemen van Cito gewerkt met de vaardigheidsscores, dus niet met de vaardigheidsniveaus (l-V, A-E). Met de vaardigheidsscores kan erg nauwkeurig gekeken worden waar een leerling het best op zijn plek is. De denkwijze achter deze scores is gebaseerd op het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van kinderen, met alle vertragingen en versnellingen die zich daarin door de jaren heen in voor kunnen doen.

De toetsen voor speciale kinderen, als mede het ontwikkelingsbeeld van de leerlingen van wie de ontwikkeling met een aangepast programma/aangepaste toetsing wordt vorm gegeven/gevolgd, passen uitstekend in de systematiek.

De Plaatsingswijzer is geen instrument, waarbij met een druk op de knop een schooladvies wordt aangeleverd. Dit zou de kinderen geen recht doen, maar ook de leerkrachten niet. De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en goed onderbouwd advies te komen. Bij het opstellen van het advies voor een kind wordt natuurlijk veel meer informatie betrokken, bijv. over de werkhouding, de motivatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals vermeld in het Onderwijskundig Rapport. Alle beschikbare informatie over uw kind leidt dus tot het uiteindelijke advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Thematisch schoolbezoek ‘Lerarenkracht: theorie en praktijk in het didactisch handelen’ op Koningin Wilhelminaschool, Transvaalstraat 75 op 14 januari 2020.

Op dinsdag 14 januari 2020 hebben wij als KWS Transvaal een Thematisch schoolbezoek gehad vanuit de Inspectie op onderwijs. 

Dit onderzoek is uitgevoerd op onze school om informatie op te halen vanwege de taak van de inspectie om toezicht te houden op het onderwijsstelsel. Deze informatie vormt een van de bronnen voor de 'Staat van het Onderwijs' dat jaarlijks in april verschijnt.

Daarnaast is met het bezoek invulling gegeven aan de verplichting om elke basisschool in Nederland tenminste een keer in de vier jaar te bezoeken.

Tijdens dit bezoek zijn wij als school met de inspecteur in gesprek gegaan over:

 • De eigen ambities van onze school met betrekking tot het didactisch handelen en hoe deze terug te zien zijn in de school en in de groepen.
 • Het zicht dat wij als school hebben op de kwaliteit en realisatie van ambities (zelfevaluatie). 

De inspectie verbindt dit tijdens het onderzoek aan de waargenomen praktijk van het didactisch handelen. Tijdens het bezoek stonden daarom de volgende vragen centraal:

 • Wat is het beeld van het didactisch handelen als het gaat om taakgerichtheid, betrokkenheid en feedback?
 • Welke ambities streeft de school na als het gaat om didactisch handelen?
 • Hoe gaat uw school de kwaliteit van het didactisch handelen na?
 • Hoe zijn de eigen ambities van uw school terug te zien in de praktijk?

Als school hebben wij het bezoek op dinsdag 14 januari 2020 als zeer prettig ervaren. We hebben mooie woorden mogen ontvangen over onze ingezette koers en kunnen met een vertrouwd gevoel doorwerken aan onze ambities. 

Bij dit Thematisch schoolbezoek is geen beoordelingen gegeven. 

Terug naar boven