Talentencampus Eigen Wijs Regulier

Verdistraat 2 8915 CD Leeuwarden

  • In de kleuterbouw is ruim aandacht voor talentontwikkeling.
  • Binnenkort zal ons logo worden aangepast. Het logo wordt in lijn gebracht  met de logo's van de andere scholen.

Het team

Toelichting van de school

Aan onze school is voor een dag per week een muziekdocent verbonden. Onze leerlingen in de groepen 3 t/ m 8 krijgen wekelijks een muziekles van 30 minuten. 

Tevens is er een vakdocent bewegingsonderwijs beschikbaar. De kinderen van de groepen 3 t/ m 8 krijgen elke week twee lessen bewegingsonderwijs aangeboden, waarvan 1 van de vakdocent en 1 van de eigen leerkracht. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht niet aanwezig is vanwege ziekte of verlof wordt er in eerste instantie gekeken of er een invaller beschikbaar is vanuit de vervangerspool van Proloog. Mocht dat niet zo zijn dan wordt gekeken of het met de aanwezige personeelsleden opgelost kan worden. Mocht dit niet lukken, verdelen we de kinderen- indien mogelijk- over de andere groepen. In uiterste gevallen kunnen we ook aan u vragen of uw zoon of dochter thuis kan blijven. Dit laatste doen we pas als alle mogelijkheden zijn onderzocht. We communiceren dit altijd zo tijdig als mogelijk met de ouders. 

In gevallen van verlof van de leerkracht wordt er tijdig een vervanger geregeld voor de groep. Dit wordt ook geregeld via de vervangerspool van Proloog. Vanwege het tekort aan invalleerkrachten kan het een keer voorkomen dat er toch geen vervanger beschikbaar is. In dat geval handelen we zoals hierboven beschreven. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school beschikt tevens over een aantal leerkrachten met extra expertise. Zo is er een ICT-coördinator, een intern begeleider (tevens gedragsspecialist), een onderbouwcoördinator en een cultuurcoördinator aanwezig op school. Zij ondersteunen de directie bij de uitvoering van beleidszaken. Komend schooljaar zal één van de leerkrachten ook worden opgeleid als Taalcoördinator. 

Verder hebben we verschillende taken, conform onze onderwijsinhoudelijke en organisatorische jaarplanning, in het team belegd. 

Op Talentencampus Eigen Wijs Regulier werken we aan de ontwikkeling van toekomstige professionals door ze de mogelijkheid te bieden zich te  oriënteren en stage te lopen binnen onze school. Deze stagiaires kunnen van verschillende opleidingen (MBO/ HBO) komen. Denk aan de opleiding tot onderwijsassistenten (MBO niveau 4) en de Pedagogische Academie (PABO).  Voor extra handen in de klas maken we, indien mogelijk, gebruik van vrijwilligers en pedagogisch medewerkers


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Talentencampus Eigen Wijs Regulier is een reguliere basisschool binnen Talentencampus Eigen Wijs, met aandacht en zorg voor ieder kind. Een plezierige school waar kinderen zich door duidelijke regels veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen op verstandelijk en sociaal emotioneel gebied.

Het team zet zich in om binnen de groep een goed pedagogisch klimaat te creëren. De kinderen worden op een positieve manier gestimuleerd om tot goede prestaties te komen. Kinderen kunnen zich hierdoor gaandeweg hun schooltijd optimaal ontwikkelen. Wij hebben dan ook hoge verwachtingen van de kinderen.

Niet ieder kind leert en ontwikkelt zich op dezelfde manier. In de groep is aandacht voor deze verschillen. Dit kan betekenen dat leerlingen verrijkend werk krijgen als ze de leerstof al beheersen, of extra hulp van de leerkracht wanneer er moeilijkheden zijn. De leerkrachten worden hierbij ondersteund door de Interne Zorgcoördinator en de Onderwijsadviseur.

De onderwijsbehoeften van de leerling staan hierbij centraal om alle kinderen passend onderwijs te bieden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We hebben binnen onze zorgstructuur een aantal elementen opgenomen, waarvan wij denken dat deze voorwaardelijk zijn om de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen nog beter in kaart te brengen. Dit met als doel om de leerlingen nog beter te begeleiden.  Onze zorgstructuur is beschreven in het 'Interne Zorgplan'. Dit document ligt ter inzage op school. 

In het schooljaar 23-24 zal onze SOP worden herijkt. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school werken we sinds het schooljaar 2022-2023 met Piramide. Piramide helpt ons kinderen in de leeftijd van 0-7 jaar op een speelse en veilige manier de wereld te laten ontdekken. Alle ontwikkelingsgebieden komen ruimschoots aan bod. In het schooljaar 2023- 2024 gaan we onderzoeken welk kindvolgsysteem het beste aansluit bij onze visie op het jonge kind en onze werkwijzen. Op dit moment werken we met Mijn Kleutergroep.

Terug naar boven