Christelijke Basisschool Klim Op

Patrimoniumstraat 102 4142 VL Leerdam

 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Klim Op
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Klim Op
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Klim Op
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Klim Op
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Klim Op

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een collega ziek is (of met bijzonder verlof), dan krijgt je kind les van een invaller, meestal een teamgenoot. Zo zorgen voor de continuïteit van het onderwijs.  

Via LOGOS kunnen we putten uit de vervangingspool PIO (Partners in Onderwijs).
Als er helemaal geen invaller meer beschikbaar is, is het soms beter een groep naar huis te sturen, dan groepen te combineren of de kinderen over andere groepen te verdelen. Kinderen, die thuis of elders geen opvang hebben, worden op school opgevangen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 ontwikkelt je kind zich spelend in zijn of haar eigen tempo.
Wij volgen die ontwikkeling, door elke dag goed te kijken hoe een kind zich gedraagt.

We zien wat een kind al kan en wat het aan het ontdekken is. Met onze aanpak dagen we uit om een volgende stap te zetten.
Zo ontwikkelt je kind al een waardevolle brede basis voor rekenen, taal, sociale vaardigheden en motoriek.

Wij volgen de groei op de volgende gebieden:

 • de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • de motorische ontwikkeling
 • de taalontwikkeling
 • de rekenontwikkeling
 • de creatieve ontwikkeling
 • de spelontwikkeling.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We bieden waar mogelijk onderwijs op maat, passend bij ieder kind. Daarbij differentiëren we in drie niveaus binnen de groep. Een kind met een leeruitdaging krijgt in de eigen groep een eigen leerlijn, met dagelijks individuele instructie.  

Flexklas voor doeners en meer- en hoog begaafde kinderen
'Doeners’ zijn handig en ze leren door te doen. Deze praktisch begaafde kinderen ontwikkelen hun unieke kwaliteiten in de Flexklas.
We dagen hoog- en meerbegaafde kinderen met een cognitief talent intellectueel  twee keer per week uit in de Flexklas, waarbij ze veel ruimte krijgen voor zelfontdekkend leren. Ze vergroten zo hun onderzoeksvaardigheden. 

Gedrag
Voor leerlingen met gedragsproblematiek zijn wel een aantal randvoorwaarden: hoeveel zorgleerlingen in de groep, grootte van de groep en de ervaring van de leerkracht. Veiligheid is van cruciaal belang, deze moet gegarandeerd zijn voor de leerling, groep en medewerker. 

Fysieke beperking
Onze school is toegankelijk voor kinderen met een fysieke beperking. Er is een invalide-toilet aanwezig. De IB-ruimte is bereikbaar met een trap.

Dyslexie/Dyscalculie
We volgen het protocol voor leesproblemen /dyslexie. We ondersteunen kinderen met (vermoedelijke) dyslexie met BOUW! en indien nodig Read & Write. We streven ernaar om kinderen met rekenproblemen in hun behoeften te voorzien.

Versterkt taalonderwijs: De Taaltuin
In De Klim Op is de Taaltuin gevestigd. Hier werken op twee ochtenden kinderen uit leerjaar 1,2 en 3 onder leiding van taalspecialisten aan hun woordenschat, beginnende geletterdheid en het aanvankelijk lezen. 

Grenzen aan de zorg
Er zijn grenzen aan wat de school aankan. De balans in een groep is een belangrijk aspect, naast draagkracht en draaglast van de leerkracht en de groep. Het gaat onder andere om de hoeveelheid leerlingen met een arrangement en/of met multi-problematiek. De directie beslist over de grenzen aan zorg.

Samenwerking met instanties
De school werkt samen met veel instanties, zoals het sociaal team, een dyslexiebureau en psychologenpraktijk, het schoolmaatschappelijk werk. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven