Prins Willem Alexander School

Verwoldseweg 18 7245 AH Laren (Gelderland)

Schoolfoto van Prins Willem Alexander School

Het team

Toelichting van de school

In onze school zijn de volgende mensen werkzaam:

Groep 1: Christien Krajenbrink en Dian van der Leest
Groep 2: Charon Kuiper en Evelien Meijer
Groep 3: Heleen Lansink
Groep 4: Lonneke Janssen en Esther van den Berg
Groep 5: Pauline Duringhof en Simone Pera
Groep 6: Suzan Gerlich en Esther van den Berg 
Groep 7/8: Samantha Morssink

Administratief medewerker: Cindy Hazewinkel
Conciërge: Sietske Veltkamp
Kwaliteitscoördinator (IB-er): Rianne Eekhuis
Schoolleider: Martine van den BergVakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor haar vervangingen maakt SKBG gebruik van de diensten van de IJsselpool. De directeuren van de scholen van SKBG kunnen bij voorkomende afwezigheid van hun medewerkers bij ziekte en zwangerschapsverlof middels de VervangingsManager van de IJsselpool kenbaar maken dat ze voor de duur van de afwezigheid van deze medewerker vervanging wensen. De matcher van de pool matcht de vervangingsvraag van SKBG met de bij haar bekend zijnde personen die tijdelijk wensen te werken. SKBG heeft hiervoor een contract met de IJsselpool afgesloten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Welbevinden en betrokkenheid zijn in onze kleutergroepen basiswaarden om tot leren te komen. Door ervaren en spelen wordt er op de Prins Willem Alexanderschool vanuit een ontwikkelingsgericht aanbod onderwijs verzorgd.

Wij gaan er van uit dat het jonge kind zich op een natuurlijke manier ontwikkelt en leert door te spelen. Er is ruimte voor het eigen initiatief van het kind, maar daarnaast is er structurele inbreng van de leerkracht. De leerkracht zorgt ervoor dat de kinderen kunnen experimenteren, ontdekken, ervaren en samen kunnen spelen binnen een rijke leeromgeving op ieder niveau. Kinderen hebben de vrijheid om keuzes te maken tussen speelhoeken en activiteiten. Om de nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen zorgen we voor een betekenisvolle omgeving die motiveert en enthousiasmeert. Dit doen we door te werken met rijke speel- en werkhoeken en uitdagend ontwikkelingsmateriaal.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We houden alle ontwikkelingen van het kind bij in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. De kwaliteitscoördinator (voorheen IB-er) houdt groeps- en leerlingbesprekingen en ondersteunt leerkrachten bij het afstemmen op kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Zij volgt de (leer)resultaten van deze kinderen en voert samen met de leerkracht oudergesprekken. Ouders worden vroegtijdig bij het leerproces van hun kind betrokken. Zo nodig wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld waar ouders het handelingsgedeelte van het OPP ondertekenen. 

De kwaliteitscoördinator onderhoudt contacten met externen en het Samenwerkingsverband en zit in het schoolondersteuningsteam. In een samenwerkingsverband werken scholen voor regulier basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs samen met als doel het bieden van passend onderwijs. De scholen maken binnen het verband afspraken over hoe de basis- en extra onderwijsondersteuning in de regio geregeld is.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij gaan bij alle kinderen uit van hoge verwachtingen. Dat wil zeggen dat we voor ieder kind, realistische, maar hoge doelen stellen. Vanuit de onderwijsbehoefte van ieder kind stellen we ons aanbod samen. Daarnaast zoeken we de afstemming hoe we dit aanbod inrichten. Wij gaan uit van de visie: ieder kind kan leren.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school verzorgt geen extra aanbod voor het jonge kind (tot 4 jaar), maar werkt in de voorbereiding en overdracht naar de start van de basisschool wel nauw samen met beide aanbieders van kinderopvang/peuterwerk: Avonturijn en Graaf Jantje.

Terug naar boven