sws De Groene Borg

Provincialeweg 55 9864 PB Kornhorn

Schoolfoto van sws De Groene Borg

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Samenwerkingsschool De Groene Borg. Ontstaan in augustus 2014 door een fusie van OBS Het Middelpunt in Noordwijk en CBS Maranatha in Kornhorn.

??Een?samenwerkingsschool?is?meer?dan 2 identiteiten die samen verder gaan.???Een samenwerkingsschool is?meer?dan ‘wat je bent’.?? ?Wij leren op onze school de kinderen dat?niet wat je bent?belangrijk is,?maar?dat?het gaat om wie je bent.???We leren de kinderen dat je?zelf verantwoordelijkheid?draagt in het?proces?‘worden tot wie je wilt zijn’.??? ??Samen met  ouders, kinderen en school werken we?hieraan?.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid, respect
  • Samenwerken en vertrouwen
  • Zelfstandigheid
  • Buiten onderwijs
  • Leren met hart, hoofd, handen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Situering en schoolgrootte:


De school staat in Kornhorn, aan de doorgaande, Provincialeweg.
De school heeft 5 groepslokalen, een stilte lokaal en een bibliotheek. Een van de groepslokalen is ons 'groene lokaal'; dit lokaal is de ontmoetingsruimte voor de presentaties van ons buitenonderwijs. Er is een speellokaal voor kleuters, die ook als gemeenschappelijke ruimte dient bij vieringen, ouderavonden en dergelijke. Verder beschikken we over een personeelskamer met keuken, conciërgeruimte en een directiekantoor.  Er is een achterplein, dat door de kleuters gebruikt wordt en een voorplein voor de leerlingen van groep 3 t/m 8.  De leerlingen die onze school bezoeken, komen voornamelijk uit Kornhorn en Noordwijk.

Op dit moment zijn we een kleine basisschool met bijna 60 kinderen. Doordat het dorp Kornhorn niet echt een buitenschoolse opvang heeft en de kinderen voor een club c.q. een sportvereniging aangewezen zijn op de omliggende dorpen, kiezen ouders soms voor een school in de grotere kernen. Dit is echt jammer. We zijn n.l. een kleine dorpsschool die veel te bieden heeft.

We zijn voortdurend bezig met onderwijsontwikkeling. Het is een continu proces waarbinnen we de leerkrachten en leerlingen vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen geven in een veilige omgeving.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
54
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school kent geen specifieke spreekuren. Alle dagen staan we open voor overleg met onze ouders. De enige voorwaarde is dat er een afspraak gemaakt wordt; Onze kinderen hebben recht op onze tijd en aandacht gedurende de schooltijden en u als ouder hebt recht op tijd en aandacht tijdens het gesprek.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy en veiligheidsbeleid 
Op SWS De Groene Borg, gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).    
De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. In het geval van specifieke boven schoolse onderwijskundige begeleiding (b.v. orthopedagoog, psycholoog) kan toegang tot individuele leerling dossiers worden verleend. Deze toegang wordt per keer geregistreerd. 
Omdat SWS De Groene Borg, onderdeel uitmaakt van stichting Quadraten, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.    
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind, of met de schooldirecteur.   
Op onze school hebben we een privacyreglement. Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerling gegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.           
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij jaarlijks vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares van uw kind, of bij de schooldirecteur.    
In ons protocol sociale media staat onder meer: Privacy en sociale media en gebruik mobiele telefoons Het is steeds meer gewoonte geworden dat leerlingen een mobieltje meenemen naar school. Deels om een gevoel van veiligheid te creëren (veel kinderen wonen buiten het dorp en zijn dus bereikbaar) en deels om actief te zijn/blijven op sociale media. Veel telefoons hebben toegang tot internet en hebben niet alleen een belfunctie. Helaas moeten we constateren dat kinderen tijdens schooluren zich richten op sociale media. Vandaar dat het beleid van school erop gericht is om mobiele telefoons te weren uit het lokaal en van het schoolplein.De school is altijd bereikbaar en kinderen kunnen altijd naar huis bellen als dat nodig is. Mocht er een duidelijke reden zijn waarom uw kind toch een mobieltje mee naar school moet nemen, overleg dat dan met de leerkracht. Veelal zal de leerkracht het mobieltje dan voor uw kind bewaren totdat het nodig heeft.  

Terug naar boven