Christelijke Basisschool Het Bastion

von Kropffplein 2 4791 HW Klundert

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Het Bastion

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De totale gemiddelde score ligt op 530,0. Het landelijk gemiddelde ligt op 534,5. We scoren dus onder landelijk gemiddelde.  Dit komt met name door de resultaten op rekenen en taalverzorging.   Op 3 jaarlijks analyse (Ultimview, zie figuur 2) zien wel dat we ruim boven de signaleringswaarden zitten op zowel taal als rekengebied. Voor 1F hebben we onze vastgestelde schoolnorm behaald. Niet voor 2F/1S. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school werken we vanuit zes onderwijskundige uitgangspunten. Deze hebben betrekking op het realiseren van opbrengstgericht en passend onderwijs op een wijze die voor leerkrachten behapbaar en betekenisvol is. De gelijknamige denk- en werkwijze steekt als volgt in elkaar:

De start wordt gevormd door te redeneren van eind naar begin. Dit uitgangspunt toont zich in de formulering van de schoolambities op de vak- en vormingsgebieden waarop wij gericht opbrengsten nastreven. Om deze te bereiken, nemen we op school- en op leerjaarniveau de middenmoot als vertrekpunt van ons didactisch handelen. Onze didactische standaarden zijn per doelgroep vastgelegd in onderwijsplannen. Deze vormen de basis onder het denken en handelen van school> naar (niveau-)groep> naar leerling. Als het nodig is wordt de didactische standaard aangepast aan de onderwijsbehoeften van een groep of van een individuele leerling.

We gaan dus uit van overeenkomsten in onderwijsbehoeften, omdat we van mening zijn dat leerlingen van en met elkaar moeten (en kunnen) leren. Om het onderwijs passend te maken én om leren van en met elkaar mogelijk te maken, differentiëren we zoveel mogelijk rondom dezelfde leerdoelen (basis/verrijkt/intensief) en pas als het echt niet anders kan, laten we leerlingen versnellen of vertragen: eerst convergent dan divergent. Om te beoordelen of passend onderwijs voor een leerling bereikt is, gaan we uit van wat onder respons op instructie wordt verstaan: als een leerling op drie indicatoren voldoende scoort, is dit een feit geweest. We gaan dan door met wat we deden. Deze drie indicatoren worden halfjaarlijks in een groepsoverzicht genoteerd: vaardigheidsgroei, leerdoelbeheersing en betrokkenheid.

Om opbrengstgericht en passend onderwijs te realiseren, sluiten we qua planmatig handelen aan bij de werkwijze die wel ‘Groepsplanloos Werken’ wordt genoemd.
Dit bestaat uit een viertal waarborgen:
het onderwijsplan (bevat het standaard aanbod),
het schooloverzicht (bevat de schoolambities en de school- en groepsopbrengsten),
het groepsoverzicht (bevat de indicatoren van passend onderwijs) en de schoolbespreking.

Tijdens meerdere schoolbesprekingen formuleren we teambrede verbeteraanpakken en groepsinterventies die voortkomen uit verschillen die we waarnemen tussen de schoolambities, het aanbod en het rendement. Als aanbod, schoolambities en rendement in een lijn liggen, gaan we door met wat we deden. De uitkomsten van de schoolbesprekingen worden vastgelegd en tussentijds geëvalueerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op het Bastion werken we aan opbrengsten met als doel het maximale uit elke leerling te halen. Bij het bepalen van het VO-advies en de overgang naar het VO maken we gebruik van De Plaatsingswijzer. De (voorlopige) VO-adviezen voor de leerlingen in groep (7 &) 8 worden jaarlijks zorgvuldig bepaald in een breed overleg waaraan de leerkrachten van groep 7 & 8, de IB-er en de directeur deelnemen. De adviezen worden conform de richtlijnen uit de Plaatsingswijzer gebaseerd op de resultaten van tussentoetsen uit het leerlingvolgsysteem in groep 6, 7 en 8, aangevuld met kindkenmerken als concentratievermogen en werkhouding. Om ervoor te zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past, hebben we geregeld contact met de scholen waaraan we onze leerlingen leveren. Door deze 'warme overdrachtsgesprekken' en tussentijdse up-dates m.b.t. cijfers in de eerste drie jaar van het VO krijgen we inzicht in waar onze leerlingen terecht komen na groep 8 en wat ze (extra) nodig hebben om succesvol te zijn in het voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Om de twee weken wordt er schoobreed een onderwerp besproken uit de Methode "Goed gedaan". Dit is een methode om de sociale vaardigheden van de leerlingen te verbeteren.

Ook is er een document ontwikkeld waarin verwoord staat hoe wij de sociale veiligheid op school gestalte geven en welke aspecten hiervan in ons dagelijks lesgeven zichtbaar moeten zijn.

Het op de juiste manier aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen versterkt het gevoel van veiligheid. Ze moeten zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen in hun ontwikkelingen. Als team zijn we daar dagelijks mee bezig. Deze ontwikkelingen worden regelmatig met elkaar besproken en zonodig aangepast.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig voelen op school
  • Respect hebben voor elkaar
  • Opkomen voor elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectierapport dateert van 24-04-2019. De conclusie van de Inspectie was: "Bassischool Het Bastion heeft de kwaliteit van het onderwijs voor nagenoeg alle onderzochte indicatoren op orde".

Terug naar boven