De Wijde Blik

Overstek 2F 3471 EJ Kamerik

  • Schoolfoto van De Wijde Blik
  • Schoolfoto van De Wijde Blik
  • Schoolfoto van De Wijde Blik
  • Schoolfoto van De Wijde Blik

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Wijde Blik is gevestigd in Kamerik. Onze leerlingen wonen voornamelijk in de dorpskernen Kamerik en Kanis. Kamerik heeft ongeveer 3.800 inwoners en ligt op 4 km afstand van de stad Woerden.

Onze missie is: “Samen werken aan jouw toekomst” 

We nodigen u van harte uit om bij ons op school een kijkje te komen nemen of onze website te bezoeken www.dewijdeblikkamerik.nl

De Wijde Blik is onderdeel van Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs en werkt in een cluster van scholen.  

We werken veel samen met basisschool De Schakel en delen één administratief nummer. De gegevens (soms van de twee locaties samen) zijn afkomstig van het ministerie en de Inspectie van het Onderwijs. Waar nodig geven wij een toelichting. Heeft u vragen of wilt u onze school komen bekijken? U bent van harte welkom!

Een aantal afspraken gelden voor alle scholen van de stichting. Deze informatie vindt u hier.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • Talentontwikkelen
  • Actief leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Wijde Blik zitten ongeveer 165 leerlingen op school. We werken met 6 groepen.

We zijn gehuisvest in een prachtig, nieuw en volledig duurzaam gebouw. Dit gebouw is van alle gemakken voorzien en is volledig zelfvoorzienend. Op ons dak liggen heel veel zonnepanelen en zijn er twee grote warmtepompen in de school. Ons nieuwe gebouw is voorzien van een prachtige grote keuken, een speelzaal, leerpleinen en 7 lokalen.


Weergave

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen.   Basismodel meldcode De wet bepaalt dat iedere organisatie en zelfstandig werkende beroepskracht die werkt met ouders en/of kinderen een eigen meldcode moet ontwikkelen. Kalisto en haar scholen gebruiken daarvoor het Basismodel meldcode uitgewerkt in het online handelingsprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld voor basisscholen: www.handelingsprotocol.nl/bo-utrecht .  Daarin staan de volgende vijf stappen:

1. In kaart brengen van signalen.

2. Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.

3. Gesprek met de betrokkene(n).

4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.

5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Met ingang van 1 januari 2019 geldt een aanscherping van stap 4 en 5 van de meldcode. De beroepskrachten beslissen eerst of het nodig is om een melding te doen bij Veilig Thuis: daarbij geldt dat vermoedens van ernstige kindermishandeling of huiselijk geweld in ieder geval altijd gemeld moeten worden. Daarna beslissen zij of het (ook) mogelijk is om zelf hulp te bieden of te organiseren. Als beroepskrachten besloten hebben te melden, maken zij de beslissingen over het bieden of organiseren van hulp samen met Veilig Thuis. Op deze manier sluiten melden en zelf hulp bieden elkaar niet langer uit, maar vullen elkaar aan. 

Terug naar boven