De Harpoen

Weiver 2 1546 LB Jisp

  • Schoolfoto van De Harpoen
  • Schoolfoto van De Harpoen
  • Schoolfoto van De Harpoen
  • Schoolfoto van De Harpoen
  • Schoolfoto van De Harpoen

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit:

- De directeur: verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

- Groepsleerkrachten: De meeste leerkrachten staan samen met een duo collega voor de groep. We werken met combinatiegroepen. 

- Leerkrachtondersteuner: Staat zelfstandig voor de groep, volgt de planning in overleg met de groepsleerkracht. 

- Onderwijsassistenten: ondersteunen de leerkrachten en leerlingen in de klas.

- Intern begeleider: is belast met het coördineren van de extra zorg en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Dit kan zijn op cognitief, sociaal of gedragsmatig gebied. De begeleiding richt zich op de kinderen, de ouders, de leerkrachten of een combinatie hiervan. Ook de contacten met hulpverleners loopt via de intern begeleider. Tevens bekijkt, analyseert, bespreekt en evalueert de intern begeleider de toets resultaten met het team.

- Remedial Teachers zijn er voor extra ondersteuning aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. De RT'er houdt zich o.a. bezig met ondersteuning van de groepsleerkrachten en individuele begeleiding van leerlingen;

- Vakleerkrachten: voor de vakken bewegingsonderwijs (gymnastiek), muziek, kunst en beeldende vorming en ontmoetingsonderwijs.

-Administratief medewerker: ondersteund het team in de uitvoering van haar werkzaakheden.

De leerkrachten hebben naast hun klassentaak ook andere taken binnen de school. Het team neemt tweewekelijks deel aan onderwijskundige vergaderingen, werkoverleggen en nascholing. Teamleden volgen jaarlijks individueel of in groepsverband cursussen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof heeft OPSPOOR een invalpool. Door het huidige lerarentekort kan het voorkomen dat er geen invalleerkrachten beschikbaar zijn. Wij proberen meestal intern een oplossing te vinden. Soms moeten wij andere maatregelen nemen, zoals het inzetten van ondersteunend personeel, het verdelen van de groepen of in het ergste geval een groep thuis laten werken. Wanneer wij niets kunnen regelen, verzoeken wij ouders hun kind thuis te houden. Waar mogelijk wordt er dan een online onderwijsaanbod verzorgd. Bij ziekte en/of verlof van leerkrachten informeren wij ouders via het ouderportaal van Basisonline. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school wordt gewerkt in combinatiegroepen. De leerling start en eindigt de dag in zijn/haar groep.

Ons team
Wij hebben een enthousiast team dat bestaat uit een directeur, een intern begeleider, leerkrachten, onderwijsassistenten, administratief medewerkster, conciërge, vakleerkracht voor bewegingsonderwijs, kunst en muzikale vorming.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze jongste leerlingen krijgen thematisch onderwijs. In de kleutergroepen ligt het accent op de zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling en op de voorbereidende activiteiten voor de kennisgebieden, zoals rekenen en taal. Spel en expressie bieden de kinderen de gelegenheid om hun zintuiglijke, motorische en sociaal-emotionele vaardigheden te oefenen, kennisgebieden af te tasten en hun ervaringen te leren uiten.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op obs De Harpoen vinden wij het belangrijk om planmatig te werken aan de kerndoelen. Het goed beheersen van de basisvaardigheden -taal, lezen en rekenen- zijn immers essentieel voor het goed functioneren in onze samenleving. We besteden dagelijks aandacht aan de basisvaardigheden. De lesinstructies worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Onderwijs m.b.t. de wereld om ons heen verzorgen wij in thema's waarin de kinderen onderzoekend leren. Gym, muziek en beeldende vorming worden verzorgd door vakdocenten. De lessen beeldende vorming in ons eigen atelier zijn de trots van onze school! Er worden wekelijks prachtige kunstwerken tentoongesteld. 

Wij werken met de volgende lesmethoden:

Rekenen: Wereld in Getallen (Snappet)
Taal en Spelling: Taal actief (Snappet)
Taal en leesmethode voor groep 3: Lijn 3 
Technisch lezen: Station Zuid (groep 4 en 5)
Begrijpend lezen: Close reading/Nieuwsbegrip
Wereldoriëntatie: Blink Wereld (Thematisch)
Sociaal-emotioneel leren: Kwink
Engels: Groove Me

Groep 7/8 krijgt ontmoetingsonderwijs. De leerlingen maken kennis met vijf wereldreligies gegeven door een vakdocent. (Islam, Jodendom, Boeddhisme, Christendom en het Hindoeïsme) 

In ons atelier krijgen elke week twee tot drie groepen les van een vakdocent kunst. Hier wordt echt de tijd genomen om kennis te maken met allerlei verschillende technieken en kunststromingen. Bij de verwerking gaat het niet om het eindproduct maar om het proces. De kunstwerken worden tentoongesteld in de school.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs

Onze school maakt binnen de wet op het Passend Onderwijs, deel uit van het Samenwerkingsverband PO Zaanstreek. Een van de doelen van Passend Onderwijs is om de ‘ondersteuning op maat’ zo veel mogelijk binnen het reguliere onderwijs te laten plaatsvinden. Vanuit het samenwerkingsverband is er professionele ondersteuning bij de pedagogische en didactische aanpak van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, zal deze eerst op klassenniveau door de leerkracht geboden worden. Wanneer dit niet voldoende blijkt, zal hulp worden ingeroepen van de interne begeleider (IB-er). Een IB-er is een leerkracht die een extra opleiding heeft gevolgd. Hij/zij is verantwoordelijk voor de onderwijsondersteuning en -zorg binnen de school. Indien nodig wordt de extra hulp gegeven door een extra leerkracht of een onderwijsassistent.

Speciale begeleiding

Het kan voorkomen dat een leerling om een bepaalde reden uit dreigt te vallen omdat er een specifiek leerprobleem en/of gedragsprobleem speelt. De leerkracht kan het initiatief nemen om een leerling in samenspraak met de IB-er aan te melden bij het ondersteuningsteam (OT). We vragen ouders toestemming om een leerling in het OT te bespreken. Het OT bestaat in ieder geval altijd uit de leerkracht, de ouders, de directie, de IB-er en de schoolondersteuner van het samenwerkingsverband. Afhankelijk van de behoefte en/of al lopende interventies kunnen de ambulant medewerker, schoolmaatschappelijk werk en/of andere externe betrokkenen aanschuiven bij het OT. Soms is de probleemstelling namelijk dermate ingewikkeld dat we expertise van buitenaf nodig achten. In samenspraak met het samenwerkingsverband kan een arrangement opgesteld en aangevraagd worden. Dit betreft in principe een kortdurende interventie. Het ondersteuningsarrangement geeft antwoord op de vraag wat een leerling, de school en de ouders nodig hebben, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. De voortgang van een arrangement wordt periodiek geëvalueerd en zo nodig bijgesteld en/of verlengd. Als de ondersteuningsbehoefte buiten de mogelijkheid van de school valt, zal plaatsing op het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs aangevraagd worden. Dit vindt altijd plaats in overleg met ouders/verzorgers.

Bovenschoolse plusklas ‘Vostok’ 

Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en voldoende resultaten, werken op school met compacten en verrijken op één of meerdere gebieden. Dit betekent dat de leerling van het reguliere werk minder maakt (compacten) en uitdagender werk krijgt aangeboden (verrijken). Indien de school ondanks dit compacten en verrijken onvoldoende uitdaging biedt voor een leerling, bestaat er de mogelijkheid om een dagdeel onderwijs te volgen in een Bovenschoolse Plusklas, genaamd Vostok. Een onafhankelijke toelatingscommissie bepaalt of de door school aangemelde leerling wordt toegelaten.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zo mogelijk zetten we gestructureerd de onderwijsassistenten in voor de ondersteuning van leerkrachten en leerlingen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven