Basisschool Molenbolwerk

Verlengde Molenstraat 1 4515 AT IJzendijke

Schoolfoto van Basisschool Molenbolwerk

Het team

Toelichting van de school

Binnen het team is er een vakspecialist 'muziek'.
Binnen het team zijn er 3 Rots&Water-trainers.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De leerkrachten op onze school hebben vrije dagen als ze parttime werken. Bij ziekte van een leerkracht proberen we zoveel mogelijk de doorgang van ons onderwijs te borgen. Vaak lossen we dit intern op, leerkrachten die extra komen werken of de inzet van onze onderwijsassistent.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Hoewel we soms met combinatiegroepen moeten werken, organiseren we het zo dat ook deze groepen een aantal dagen/tijden per week als een enkelvoudige groep les krijgen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op onze basisschool staat sociaal welbevinden en brede persoonlijke ontwikkeling voorop. Kennis is onontbeerlijk om redzaam te zijn in onze maatschappij, maar de manier waarop kinderen in het leven staan, bepaalt in hogere mate hun uiteindelijke welzijn en vermogen om zich aan te passen aan een zich steeds sneller veranderde maatschappij.  

Respect, vertrouwen en veiligheid liggen weliswaar aan de basis van leerprestaties en persoonlijkheidsontwikkeling, maar ze zijn voor ons meer dan voorwaarden. Het zijn onze doelen. De school is geboeid door de invloed van de mindset van leerlingen, leerkrachten en ouders op het leren. Lessen over mindset en de ontwikkeling naar een mindsetvriendelijke schoolcultuur kenmerken dan ook de ontwikkeling van de laatste schooljaren.  

Ons onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen, op het gebied van de verstandelijke-, sociale-, emotionele-, motorische- en creatieve ontwikkeling. Indien er sprake is van combinatiegroepen, is de organisatie zo ingericht dat er een aantal dagdelen enkelvoudige groepen gedraaid kunnen worden. Onze school heeft een zeer open aannamebeleid. Onze school is in hoge mate in staat gebleken leerlingen met sterk uiteenlopende onderwijsbehoeften te kunnen helpen. Deze spagaat vraagt veel van de school, maar het succes blijkt o.a. uit zeer lage verwijzingspercentage en het feit dat een aantal zorgleerlingen uit omliggende dorpen met succes op onze school worden opgevangen. De school probeert in toenemende mate minder afhankelijk te worden van externe begeleiding en hulp. Recente scholing op het gebied van pedagogisch-didactisch onderzoek, autisme, traumaverwerking, taalontwikkelingsstoornissen geven daarvan blijk.  

School en ouders hebben als gezamenlijke doel de optimale ontwikkeling van de leerlingen. School en ouders zijn hierin beiden actief betrokken. Wij zijn een school die waarde hecht aan een goed contact tussen school en ouders en daarom investeren we in ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid komt de ontwikkeling en de leerresultaten van de leerling ten goede. Vanuit een katholieke identiteit werken we aan een kansrijke toekomst voor de leerlingen. Daarbij houden we rekening met de eigenheid en verschillende capaciteiten van elk kind en streven naar een optimale ontwikkeling van hun talenten; met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.  

Onze school is gecertificeerd door de Gezonde School (certificaat sociale ontwikkeling), door Rots&Water en heeft het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel. Uiteraard beschikt onze school over een sociaal- en fysiek veiligheidsplan en een pestprotocol om deze veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen, maar de school zet vooral in op preventie, door o.a. het Rots&Waterprogramma. Uit de meest recente tevredenheids- en veiligheidsmeting (maart 2018) onder leerlingen blijkt een zeer hoge mate van tevredenheid- en veiligheid.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft de ontwikkeling ingezet naar een mindset-vriendelijke school. Dit bepaalt in hoge mate het pedagogisch en didactisch klimaat van de school. Alle teamleden scholen zich regelmatig om deze ontwikkeling te bekrachtigen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven