Basisschool Molenbolwerk

Verlengde Molenstraat 1 4515 AT IJzendijke

Schoolfoto van Basisschool Molenbolwerk

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten

De onderwijsbehoeftes van de leerling staan centraal. Op onze school wordt er handelingsgericht gewerkt. Dit is een systematische manier van werken waarbij het onderwijsaanbod afgestemd wordt op de onderwijsbehoeftes en de basisbehoeftes van het kind. Hierbij is de afstemming met de omgeving van groot belang. Ieder half jaar vindt er een bespreking plaats waar alle tussenresultaten worden besproken. Dit gaat niet alleen om alle data die verzameld zijn, maar die data moeten ook geanalyseerd worden. De resultaten worden op schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau besproken. Wanneer deze data geanalyseerd worden, worden hier doelen aan verbonden om het onderwijsleerproces te verbeteren. Bij het analyseren van de tussenresultaten staat vooral de groei van de kinderen in de voorliggende periode centraal. De groei vinden wij een betere indicator voor succesvol onderwijs dan het niveau van de leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Deze cijfers zijn gebaseerd op gegevens van Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs. Omdat onze school is een grensgebied ligt, gaan er ook leerlingen naar het vervolgonderwijs in Belgie. De gegevens over hun succes in het vervolgonderwijs zijn alleen bij ons op schoolniveau bekend en nuanceren in zekere mate de gegevens die hier op basis van overheidsgegevens weergegeven zijn.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Als Rots&Waterschool hechten we veel waarde aan het vormen van de kinderen tot 'sterke' zelfbewuste mensen, die vanuit die kracht een respectvolle communicatie met anderen kunnen aangaan. Vanuit het denken over mindset is het zich veilig voelen (in fysiek en sociaal opzicht) essentieel om tot leren te kunnen komen. Veiligheid, zelfbewustzijn en communicatie zijn bij ons op school geen voorwaarden om tot leren te komen, maar zij zijn doel van ons onderwijs. Alle andere vakken en ontwikklingsgebieden staan in dienst hiervan.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • weerbaarheid
  • communicatie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De oudertevredenheid is eind 2018 onderzocht door een extern bureau. De resultaten daarvan kunt u inzien via de link.

Terug naar boven