Latasteschool

Bergerweg 37 6085 AT Horn

Schoolfoto van Latasteschool

Het team

Toelichting van de school

Onze expertise vraagt hoog gekwalificeerd personeel. Dit is van invloed op de leeftijdsopbouw.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Stamgroepen

De stamgroepen worden samengesteld overeenkomstig de groepen 1 t/m 8 in het regulier basisonderwijs. Bij plaatsing van een kind in een stamgroep wordt gelet op de kalenderleeftijd, de problematiek, het sociaal-emotioneel functioneren, de leerkrachtvaardigheden en samenstelling van de groep. De stamgroep is de basisgroep en is vooral bedoeld om het sociaal-emotioneel functioneren van de kinderen te stimuleren. In de stamgroepen worden ook ondermeer de zaakvakken en creatieve vakken gegeven 

Niveaugroepen

Voor de vakken taal, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen worden de kinderen vanaf groep 4 in niveaugroepen geplaatst. Dit gebeurt op basis van een didactisch onderzoek en de gegevens van het kind die bij plaatsing bekend zijn. Twee keer per jaar worden de niveaugroepen ingedeeld aan de hand van het leerstofniveau in de diverse methodes en de resultaten van het Groot School Onderzoek (GSO) 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Overige leerjaren

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Latasteschool geeft onderwijs aan kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar. Dit is vergelijkbaar met de groepen 1 t/m 8 van het regulier basisonderwijs. Bij kinderen die in cluster IV onderwijs volgen, is vaak sprake van ernstige gedragsproblematiek, die het zorgaanbod van de basisschool overstijgt. Meestal hebben de kinderen wel voldoende intellectuele mogelijkheden, maar komen ze door hun gedragsproblematiek niet tot een optimale leerontwikkeling. Hun gedrag leidt vaak tot problemen in de omgang of contacten met andere kinderen en/of volwassenen, waardoor ze als moeilijk ervaren worden. We spreken van integrale problematiek als dit gedrag zich in meerdere situaties voordoet, zoals in het gezin, in de buurt en op school. Deze kinderen hebben meer aandacht en begeleiding nodig. Zij hebben baat bij een specifieke en gerichte aanpak, zodat zij zo goed mogelijk het primair onderwijs doorlopen en later kunnen functioneren in de maatschappij.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven