OBS De Ontdekking

Jan Huitzingstraat 4 9601 AR Hoogezand

  • Schoolfoto van OBS De Ontdekking
  • Schoolfoto van OBS De Ontdekking
  • Schoolfoto van OBS De Ontdekking
  • Schoolfoto van OBS De Ontdekking

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In dit hoofdstuk beschrijven we de eindresultaten van onze school (groep 8) over een periode van drie jaar. Omdat er in 2020 geen eindtoets is afgenomen, betreft het nu dus een gemiddelde van twee jaar. Onze school gebruikt de IEP eindtoets.

De Inspectie van het Onderwijs heeft voor elke specifieke eindtoets een ondergrens vastgesteld op basis van het gewicht van de school. Deze ondergrens functioneert als een norm. Onderstaande tabel geeft aan dat onze schoolscore boven deze norm zit. Concreet betekent dit dat 89% van onze leerlingen het basisniveau haalt voor taal en rekenen en dat 50% van de leerlingen het hogere niveau (streefniveau) haalt.

Kijken we naar vergelijkbare scholen (scholen met dezelfde weging), dan zien we dat de resultaten op onze school iets lager liggen. Vergelijken we de recente resultaten met die van 2018-2019, dan zien we een vergelijkbare score.

Als school hebben we ons tot doel gesteld om het percentage leerlingen dat het basisniveau en het streefniveau haalt te verhogen.
Dit doen we door:
- Instructies nog beter te laten aansluiten op instructiebehoefte van de leerling
- Instructie te geven in kleine groepen
- Gebruik te maken van het EDI instructiemodel 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende de gehele basisschoolperiode worden de leerlingen getoetst op verschillende vaardigheden. Hiervoor worden methodetoetsen en/of proefwerken gebruikt maar ook methode onafhankelijke toetsen.

De leerkrachten van groep 1 en 2 maken gebruik van de Leerlijnen Jonge Kind van ParnasSys. De kleuters maken daarbij geen (schriftelijke) toets maar de leerkracht scoort de vaardigheden per lesperiode op een overzichtslijst.

De resultaten op (tussentijdse) toetsen geven ons een goed beeld van de ontwikkeling van een leerling of een groep leerlingen. Daarbij geven de resultaten ons ook zicht op de kwaliteit van ons onderwijs en waar we mogelijk aanpassingen moeten maken.
Voor de niet-methode gebonden toetsen gebruikt de school de CITO-toetsen. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen. De leerlingen maken twee keer per jaar (januari en juni) een CITO-toets. De resultaten op deze toets worden vergeleken met de resultaten van leeftijdsgenoten in Nederland. Zo kunnen we de resultaten van onze leerlingen goed vergelijken met die van kinderen op andere scholen in Nederland. Ook bij deze toetsen kijken we zowel naar de ontwikkeling van individuele leerlingen, van groepen leerlingen maar ook naar de ontwikkeling van onze school op de verschillende vakgebieden. Voor de wettelijk verplichte eindtoets voor groep 8 wordt de IEP-toets gebruikt. Deze Eindtoets speelt, naast het advies van de school, een belangrijk rol bij het advies voor het vervolgonderwijs maar speelt ook weer een rol in de beoordeling van onze eindopbrengsten. Individuele resultaten op (tussentijdse) toetsen worden met de ouders gedeeld. Dit gebeurt tijdens oudergesprekken waarbij de leerkracht een toelichting geeft op deze resultaten. Ouders ontvangen twee keer per jaar een rapport.  Dit rapport volgt nadat de toetsen zijn afgenomen

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De adviezen van de school richting Voortgezet Onderwijs zijn zoals verwacht mag worden van onze leerlingpopulatie. Er is een goed contact tussen onze school en het Voortgezet Onderwijs. We blijven onze kinderen in het Voortgezet Onderwijs volgen. Jaarlijks worden de vorderingen gemonitord. Alle kinderen worden besproken door de mentor en de groepsleerkracht voor een goede overdracht en terugkoppeling.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze schoolt hanteert een sociaal veiligheidsplan. Bij het opstellen van dit sociaal veiligheidsplan, hebben wij gekeken naar alle aspecten die naar onze beleving onder sociale veiligheid gerangschikt kunnen worden. Wij vinden het belangrijk zorg te dragen voor een veilig leef- en leerklimaat. Veiligheid is een basisvoorwaarde om te leren. Pas dan zijn kinderen in staat zich sociaal en emotioneel goed te ontwikkelen. Wij denken bij veiligheid in de school niet alleen aan onze leerlingen, maar zijn van mening dat alle personen die bij de school betrokken zijn, zich veilig moeten voelen. Dit geldt dus voor het team (directie en leerkrachten) onderwijsondersteunend personeel, ouders en leerlingen. Wij streven dan ook naar een omgeving waar iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor veiligheid

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • samen
  • verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven