OBS De Ontdekking

Jan Huitzingstraat 4 9601 AR Hoogezand

  • Schoolfoto van OBS De Ontdekking
  • Schoolfoto van OBS De Ontdekking
  • Schoolfoto van OBS De Ontdekking
  • Schoolfoto van OBS De Ontdekking

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit onderwijsassistenten, leraarondersteuners, leerkrachten, diverse vakleerkrachten, een intern begeleider en een directeur. 

Onderwijsteam Unit Onderbouw
Selina Lahuis
Willemijn van Leeuwen
Janneke Soeters
Gerda Zwarts
Maartje Boekhorst
Michiel Doevendans

Onderwijsteam Unit Middenbouw
Gerlof Brandsma
Maartje Boekhorst
Petra Bruins
Wilma Dijkstra
Sasje de Jong
Esmeralda Kenter
Anet Kram

Onderwijsteam Unit Bovenbouw
Martijn Beernink
Michiel Doevendans
Teun Hoving
Femke Kuipers
Liesbeth Lamein
Jessie Waijer
Femke Kuipers

Intern begeleider: Lenie Wilmink

Specialist Hoogbegaafdheid: Joyce Steenwijk en Liesbeth Lamain

Vakleerkrachten gymnastiek: Elzo Rademaker en Thomas Koekkoek

Vakleerkracht muziek: Marije Wilmink

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook meesters en juffen zijn wel eens ziek of afwezig. Gelukkig kunnen we, met hulp van vervangers, de afwezigheid van leerkrachten vaak goed opvangen. Het kan echter voorkomen dat er geen invalleerkrachten beschikbaar zijn. Helaas komt dit, door een groot tekort aan leerkrachten, steeds vaker voor. In bepaalde (griep)periodes van het jaar zijn er bijna geen invalkrachten beschikbaar. Hierdoor kan het gebeuren dat er telkens andere leerkrachten voor de klas staan. Dit heeft uiteraard niet onze voorkeur, maar we hebben geen andere keus. Het komt ook regelmatig voor dat er helemaal geen vervanger beschikbaar is. We gaan dan over op het noodscenario waarbij we proberen de kinderen, de eerste dag van afwezigheid van de leerkracht, in een andere groep op te vangen. Bij aanhoudende afwezigheid zijn we helaas genoodzaakt de kinderen vrij te geven

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsindeling schooljaar 2021-2022

Onderbouw Unit:
Groep 1/2a  juf Willemijn en meester Michiel
Groep 1/2b  juf Selina en juf Maartje

Middenbouw Unit:
Groep 3/4/5a  juf Anet en juf Maartje 
Groep 3/4/5b  juf Sasje en juf Esmeralda
Groep 3/4/5c  juf Wilma en juf Esmeralda 
Groep 3/4/5d  juf Petra en juf Esmeralda

Bovenbouw Unit:
Groep 6/7/8a  meester Teun
Groep 6/7/8b  juf Femke
Groep 6/7/8c  juf Liesbeth en meester Michiel
Groep 6/7/8d  juf Jessie

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Per jaargroep wordt een lesrooster ingevuld in ons administratiesysteem ParnasSys. Dit lesrooster is leidraad voor de planning en uitvoering van het dagelijks onderwijs. Sommige vakgebieden liggen zeer dicht bij elkaar of vullen elkaar goed aan. Waar mogelijk zullen leerkrachten deze verbanden leggen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de vakken lezen en taal, deze liggen in elkaars verlengde en worden regelmatig geïntegreerd aangeboden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft de school haar (on)mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen. Daarvoor worden gegevens opgenomen die direct en indirect betrekking hebben op de mogelijkheden van de school. In het schoolondersteuningsprofiel leest u welke (on)mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften.
De ondersteuning die de school kan bieden, wordt beschreven op twee niveaus; basisondersteuning en extra ondersteuning. Basisondersteuning omvat vier aspecten. Het gaat om pro-actieve-, preventieve- en licht curatieve interventies, de onderwijsondersteuningsstructuur, het planmatig werken en de basiskwaliteit zoals deze gemeten wordt door het toezicht van de inspectie van het onderwijs.
Het samenwerkingsverband heeft het niveau van basisondersteuning vastgesteld waaraan de deelnemende scholen zullen voldoen. Als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dus meer dan de basisondersteuning, kijkt de school eerst wat zij zelf voor deze leerling kan betekenen. Onze school beschrijft haar mogelijkheden die de basisondersteuning overstijgen in het SOP. U kunt hierbij denken aan het aanbieden van een arrangement, een vorm van aanvullende ondersteuning, of de inzet van extra expertise voor de begeleiding van het kind of de leerkracht van het kind. De school beschrijft ook in het SOP in welke voorkomende gevallen zij niet in staat is om zelf de vereiste ondersteuning te bieden of te organiseren. De school zal in dat geval op zoek gaan naar een andere geschikte onderwijsplek voor het kind.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De van Heemskerckschool is samen met Nova Zembla onderdeel van het kindcentrum van Heemskerck. Nova Zembla biedt peuteropvang en is een VVE locatie. Er wordt gewerkt aan de hand van thema's volgens de VVE-methode van Piramide; elke zes tot acht weken is er een ander thema. Tussen Nova Zembla en de onderbouw juffen is er nauw contact. Op deze manier wordt de stap van de peuterspeelzaal/ peuteropvang naar de basisschool een stuk kleiner.      

Terug naar boven