OBS De Ontdekking

Jan Huitzingstraat 4 9601 AR Hoogezand

  • Schoolfoto van OBS De Ontdekking
  • Schoolfoto van OBS De Ontdekking
  • Schoolfoto van OBS De Ontdekking
  • Schoolfoto van OBS De Ontdekking
  • Schoolfoto van OBS De Ontdekking

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, diverse vakleerkrachten, een intern begeleider en een directeur. 

Onderwijsteam Unit Onderbouw
Selina Lahuis
Willemijn van Leeuwen
Janneke Soeters
Gerda Zwarts
Maartje Boekhorst

Onderwijsteam Unit Middenbouw
Gerlof Brandsma
Maartje Boekhorst
Petra Bruins
Wilma Dijkstra
Sasje de Jong
John Veenstra
Anet Kram

Onderwijsteam Unit Bovenbouw
Martijn Beernink
Jacquelien Doornbosch
Esmeralda Kenter
Femke Kuipers
Jessie Waijer

Intern begeleider: Lenie Wilmink

Specialist Hoogbegaafdheid: Joyce Steenwijk

Vakleerkrachten gymnastiek: Jeroen Ament

Vakleerkracht muziek: Marije Wilmink

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook meesters en juffen zijn wel eens ziek of afwezig. Gelukkig kunnen we, met hulp van vervangers, de afwezigheid van leerkrachten vaak goed opvangen. Het kan echter voorkomen dat er geen invalleerkrachten beschikbaar zijn. Helaas komt dit, door een groot tekort aan leerkrachten, steeds vaker voor. In bepaalde (griep)periodes van het jaar zijn er bijna geen invalkrachten beschikbaar. Hierdoor kan het gebeuren dat er telkens andere leerkrachten voor de klas staan. Dit heeft uiteraard niet onze voorkeur, maar we hebben geen andere keus. Het komt ook regelmatig voor dat er helemaal geen vervanger beschikbaar is. We gaan dan over op het noodscenario waarbij we proberen de kinderen, de eerste dag van afwezigheid van de leerkracht, in een andere groep op te vangen. Bij aanhoudende afwezigheid zijn we helaas genoodzaakt de kinderen vrij te geven

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsindeling schooljaar 2021-2022

Unit Onderbouw:
Groep 1/2a  juf Willemijn en juf Maartje
Groep 1/2b  juf Selina en juf Maartje

Unit Middenbouw:
Groep 3/4/5a  juf Anet en juf Maartje
Groep 3/4/5b  juf Sasje en meester John
Groep 3/4/5c  juf Wilma en meester John
Groep 3/4/5d  juf Petra en meester John

Unit Bovenbouw:
Groep 6/7/8a  juf Femke
Groep 6/7/8b  juf Jessie
Groep 6/7/8c  juf Esmeralda en juf Jacquelien

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Per jaargroep wordt een lesrooster ingevuld in ons administratiesysteem ParnasSys. Dit lesrooster is leidraad voor de planning en uitvoering van het dagelijks onderwijs. Sommige vakgebieden liggen zeer dicht bij elkaar of vullen elkaar goed aan. Waar mogelijk zullen leerkrachten deze verbanden leggen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de vakken lezen en taal, deze liggen in elkaars verlengde en worden regelmatig geïntegreerd aangeboden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft de school haar (on)mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen. Daarvoor worden gegevens opgenomen die direct en indirect betrekking hebben op de mogelijkheden van de school. In het schoolondersteuningsprofiel leest u welke (on)mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften.

Onze school biedt passende ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. Dat betekent dat de leerkracht uw kind goed volgt en helpt waar het nodig is. Soms kan het nodig zijn dat een leerling meer nodig heeft dan de rest van de groep. Hij/ zij krijgt tijdelijk een aangepast aanbod waardoor hij/ zij weer snel kan aansluiten bij de groep. Als dit niet helpt, zal de leerkracht gaan onderzoeken waarom de leerling niet mee kan met de groep. Als ouder wordt u altijd hierbij betrokken. De leerkracht kan hierbij een beroep doen op de IB-er van de school en -zo nodig- op de orthopedagoog van stichting Ultiem. Gezamenlijk stellen we een plan op.

Soms komt het voor dat deze begeleiding onvoldoende effect heeft. Dan is er duidelijk meer aandacht, onderzoek en ondersteuning nodig dan de leerkracht samen met de IB-er kan bieden. Op dat moment wordt er altijd een consult/ onderzoek door de orthopedagoog aangevraagd en uitgevoerd. Er komt een lange-termijn plan voor deze leerling en de vorderingen worden nauwkeurig gevolgd. Gekeken wordt wat er extra nodig is op school om de leerling te ondersteunen richting een passend uitstroomperspectief. Eventueel worden er extra arrangementen aangevraagd van het bestuur en/ of samenwerkingsverband. Dit noemen we extra begeleiding. Vaak zal dit extra ondersteuning in de groep zijn. Bijvoorbeeld door de inzet van een extra onderwijsassistent. Daarnaast is het binnen Ultiem ook mogelijk om een leerling aan te melden voor een Psycho-motore training. Dit gebeurt altijd op advies van de orthopedagoog.

Ten slotte zijn er enkele leerlingen waarvan de benodigde ondersteuning het aanbod van de school overstijgen. Dit betreft leerlingen met een complexe problematiek, grote leerachterstanden, soms in combinatie met gedragsproblemen. Als deze leerlingen binnen onze school onvoldoende tot hun recht komen, is een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs nodig. De route naar het speciaal onderwijs verloop in nauw overleg met de deskundigen van Ultiem en het S(B)O. Zo nodig kan het samenwerkingsverband erbij betrokken worden.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

OBS De Ontdekking probeert zo veel mogelijk onderwijs op maat te bieden. Hiermee beogen wij, binnen bepaalde grenzen, ook leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in een passend onderwijsaanbod te kunnen voorzien. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kindcentrum de Ontdekking wordt gevormd door basisschool De Ontdekking van Stichting Ultiem en kinderopvang De Ontdekking van Kinderopvang Kaka. Kinderopvang de Ontdekking biedt peuteropvang en is een VVE locatie. Er wordt gewerkt aan de hand van thema's volgens de VVE-methode van Piramide; elke zes tot acht weken is er een ander thema. Tussen de kinderopvang en de leerkrachten van de Unit onderbouw is er nauw contact. Op deze manier wordt de stap van de peuterspeelzaal/ peuteropvang naar de basisschool een stuk kleiner.      

Terug naar boven