Theo Thijssenschool

Boomgaard 37 9603 HL Hoogezand

 • Schoolfoto van Theo Thijssenschool
 • Schoolfoto van Theo Thijssenschool
 • Schoolfoto van Theo Thijssenschool

In het kort

Toelichting van de school

De Theo Thijssenschool is een openbare school voor basisonderwijs gelegen in het hart van de gemeente Midden-Groningen.
Als Theo Thijssenschool werken wij er elke dag aan om uw kind – binnen onze mogelijkheden – het beste onderwijs te bieden, waarbij we onszelf steeds verbeteren.
Onze leerkrachten bieden uw kind een plezierige, veilige en professionele leeromgeving. Er is daarbij ruimte voor elk kind om zich te ontwikkelen tot wie hij/zij is.
Wij staan voor onderwijs waar kinderen kennis en vaardigheden aanleren om nu en straks, zelfstandig te leven in een wereld waarin veel gebeurt.
Wij vinden het daarbij belangrijk dat onze kinderen trots zijn op zichzelf en hun omgeving. Kinderen leggen op onze school een positieve basis voor hun toekomst.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Vertrouwen
 • Waardering
 • Structuur
 • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen dat wordt weergegeven is gebaseerd op de telling van 1 februari. Gedurende het schooljaar is er instroom, dat houdt dat het aantal leerlingen hoger is dan de teldatum van 1 februari. Jaarlijks hebben wij tussen de 280 en 330 leerlingen. 


Schoolweging en spreiding

De Theo Thijssenschool kent met een schoolweging van 29,61 een gemiddelde schoolweging.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de schoolweging van een school op basis van de volgende kenmerken

 • het opleidingsniveau van de ouders
 • het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school
 • het land van herkomst van de ouders
 • de verblijfsduur van de moeder in Nederland
 • of ouders in de schuldsanering zitten.

Hoe lager de schoolweging, hoe minder complex de leerlingenpopulatie en hoe hoger de resultaten die van de school verwacht mogen worden.

De schoolweging is een gemiddelde dat berekend is op basis van gegevens over alle leerlingen in een school. Deze gegevens kunnen dichter bij elkaar liggen of juist verder van elkaar af. Dit wordt de spreiding genoemd en het spreidingsgetal geeft dan ook de mate aan waarin de leerlingen in een school van elkaar verschillen wat betreft de vier gezinskenmerken. Over het spreidingsgetal kan gezegd worden: hoe lager, hoe kleiner de verschillen.
Op de Theo Thijssenschool is sprake van een kleine spreiding en daarmee een redelijk homogene populatie.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
281
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven