Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen (SO de Aventurijn), locatie van Gogh

van Goghlaan 3 7901 GK Hoogeveen

Schoolfoto van Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen (SO de Aventurijn), locatie van Gogh

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een school voor speciaal (basis)onderwijs voor kinderen die meer begeleiding en ondersteuning nodig hebben dan het reguliere basisonderwijs kan bieden. Wij geven onderwijs op maat, dat wil zeggen dat de individuele onderwijsbehoeftes van ieder kind centraal staan. De heldere leerlijnen en doelen staan voor ieder kind beschreven in een persoonlijk ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Bij de ontwikkeling van ieder kind vinden wij de samenwerking met ouders/verzorgers van groot belang. De school kent dan ook vele momenten waarop ouders/verzorgers in de gelegenheid worden gesteld om met en/of over het kind te praten. 

Missie  

Onze scholen (sbo de Kameleon, sbo de Carrousel, so de Aventurijn en so de G.J. van der Ploegschool) werken intensief met elkaar samen. Dit betekent ook dat onze leerlingen, daar waar mogelijk, bij elkaar in de groep zitten, ongeacht de toelaatbaarheidsverklaring (voor sbo of so).Onze school is een ontmoetingsplaats waar iedere leerling met plezier en vanuit een positieve aanpak het leven mag leren en waar medewerkers met plezier werken. ? Wij handelen vanuit de kernwaarden: Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Respect.? ? 

Binnen ons onderwijs stemmen wij af op de diverse onderwijsdomeinen en ondersteuningsbehoeftes van onze leerlingen, hierbij maken we gebruik van het doelgroepenmodel.? Wij kijken graag naar de kansen en mogelijkheden van iedere leerling en verzorgen vanuit structuur en voorspelbaarheid een passend pedagogisch en didactisch onderwijsaanbod.

Het welbevinden van iedere leerling staat bij ons voorop. Hierbij werken we intensief samen met de ouders/verzorgers en onze zorgpartners.? Vanuit een voortdurende kritische blik, (zelf)reflectie, blijven alle medewerkers zich verbeteren en doorontwikkelen ten behoeve van de eigen professionaliteit en van ons onderwijskwaliteit.? 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gespecialiseerd onderwijs
  • Positieve benadering (PBS)
  • Werken vanuit kernwaarden
  • Onderwijs vanuit 'kinddoelen'
  • samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Capaciteitsprobleem

In sommige gevallen kan worden besloten uw zoon/dochter niet te plaatsen. Hiervan is sprake als:         

  • De betreffende groep op één van de scholen binnen het Gespecialiseerd onderwijs te Hoogeveen school vol is.
  • Er geen ruimte is in de groep vanwege de specifieke vraag van de leerling en/of samenstelling van de groep.
  • De leerling dermate veel verzorging/behandeling vraagt dat de zorg en/of behandeling voor de betreffende leerling voorliggend is, waardoor het onderwijs aan de betreffende leerling onvoldoende tot zijn recht kan komen.

    Om de hoogst mogelijke kwaliteit van het onderwijs te kunnen leveren, kunnen wij niet méér leerlingen plaatsen dan de locatie/groep maximaal kan bedienen. Wanneer de school/een groep een volverklaring heeft, kunt u dit lezen op de website van RENN4
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
47
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?