Basisschool De Akkerwinde

Averbodelaan 1 5095 AS Hooge Mierde

  • Schoolfoto van Basisschool De Akkerwinde
  • Schoolfoto van Basisschool De Akkerwinde
  • Schoolfoto van Basisschool De Akkerwinde

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Rooms Katholieke Basisschool De Akkerwinde

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Veilig
  • Verwondering
  • Zelfstandig
  • Lef

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
173
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met ingang van schooljaar 2017 – 2018 zijn we over gegaan naar het ‘vijf gelijke dagen’ model. Dit houdt in dat we alle dagen dezelfde schooltijden hebben.

De schoolbel gaat om 8.25 uur. De kinderen van groep 1/2 gaan bij hun eigen ingang in de rij staan. De leerkracht begeleidt vervolgens de kinderen naar binnen. De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen rustig naar binnen lopen. Om 8.30 uur gaat de 2de bel. De leerkracht begint dan met de les.

In verband met toezicht op de speelplaats mogen de kinderen niet voor 8:15 uur op school komen. Vanaf deze tijd zal er een leerkracht aanwezig zijn om te surveilleren op de speelplaats.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In schooljaar 2016-2017 is op bestuursniveau een nieuw veiligheidsbeleid gerealiseerd. In het tweede deel van het schooljaar 2017-2018 is dit vastgesteld door de GMR. Het veiligheidsbeleid omvat: sociale veiligheid (o.a. een anti-pestprotocol), en fysieke veiligheid (veiligheid rond gebouwen en logistiek) en tevens protocollen, een gedragscode en richtlijnen die gebruikt kunnen worden in diverse situaties, w.o. overlijden, vermissing, cyberaanvallen, medicijngebruik, brand e.a. calamiteiten. 

Terug naar boven