School voor Speciaal Basisonderwijs Dr JP Heije

Prins Hendriklaan 30 2132 DR Hoofddorp

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Dr JP Heije

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De afspraak binnen de Sopoh is dat er bij ziekteverlof de eerste dag de groep verdeeld wordt over andere klassen. Is de leerkracht nog ziek dan worden de leerlingen de volgende dag verzocht om thuis te blijven. 

Bij langdurig ziekteverlof wordt er naar een andere oplossing gezocht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast handvaardigheid en gym, hebben we ook een vakleerkracht voor koken. Verder is er een werkgroep die zich bezig houdt met onderzoek of er mogelijkheden zijn voor o.a. muziek en andere vakken. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Welke kinderen gaan naar speciaal basisonderwijs?

Op de dr. JP Heijeschool worden kinderen aangemeld met meervoudige problematiek op het gebied van cognitie, sociaal-emotioneel en gedrags- en werkhoudingsproblemen. 

1. Het kind is vastgelopen in de leerontwikkeling en er is geen zicht op dat het de draad binnen afzienbare tijd weer kan oppakken.  

2. Er is sprake van een grote leerachterstand die vooral samenhangt met zogenaamde ‘leerstoornissen’. De achterstand is dan niet in de eerste plaats het gevolg van onvoldoende aandacht of ongeschikte leermethodes, maar van een min of meer duidelijke belemmering van het kind. Een bekend voorbeeld van een leerstoornis is dyslexie. Andere stoornissen die het leren belemmeren zijn een sterk verminderd concentratievermogen, grote afleidbaarheid en geheugenproblemen (moeite met inprenten en onthouden).

3.Het kind vertoont een ontwikkelingsachterstand. Sommige kinderen maken een vertraagde ontwikkeling door. Ze blijven dan lang kinderlijk voor hun leeftijd of bepaalde ontwikkelingsgebieden, zoals taal of motoriek, blijven achter.  

4.Het kind heeft moeilijkheden op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daardoor heeft het kind geen aansluiting bij leeftijdgenoten, trekt zich terug of krijgt ruzie.

5.Het kind heeft problemen met begrip en inzicht. Denkprocessen verlopen traag of ongericht door een verminderde informatieverwerking. Hierdoor begrijpt het kind de leerstof niet of weet niet wat er van hem verlangd wordt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven