IKC Sprankel

Carvium 1 6914 AP Herwen

  • Schoolfoto van IKC Sprankel
  • Schoolfoto van IKC Sprankel
  • Schoolfoto van IKC Sprankel
  • Schoolfoto van IKC Sprankel
  • Schoolfoto van IKC Sprankel

In het kort

Toelichting van de school

EEN WOORD VOORAF
Sprankel is een kleinschalig Integraal Kind Centrum (IKC) in Herwen. We begeleiden kinderen in de leeftijd van 2-13 jaar in de volle breedte van hun ontwikkeling. Kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang versterken elkaar en gaan samen. En daar zijn we trots op! Neemt u daarom vooral ook een kijkje op onze website: IKC Sprankel.

Wij zijn één organisatie waarin leerkrachten én pedagogisch medewerkers samenwerken binnen één pedagogische en educatieve doorgaande leerlijn voor kinderen. Het kind staat centraal en wordt uitgedaagd zijn of haar talenten te ontwikkelen!

We hebben een groot speelplein, waar kinderen heerlijk kunnen spelen. Ook binnen hebben we veel ruimte, zodat we veel in kleine groepen kunnen werken, waardoor er veel aandacht is voor de ontwikkeling van de kinderen. Kinderen voelen zich fijn en veilig op IKC Sprankel. We bieden de kinderen onderwijs van deze tijd, waarbij we voor alle kinderen vanaf groep 3 een chromebook beschikbaar hebben.

Volgt uw kind al onderwijs op Sprankel? Dan is onze jaarkalender, die rond de zomervakantie meegaat erg handig (ook altijd te vinden op de website van de school). Deze kalender bevat namelijk veel praktische informatie over IKCtijden, vakanties, activiteiten e.d. Actuele informatie over het lopende schooljaar kunt u lezen via Social Schools of de website: IKC Sprankel.

Team IKC SprankelMissie en visie

Kenmerken van de school

  • kwaliteit voorop
  • veilige en goede sfeer
  • gelijke kansen voor ieder kind
  • passend aanbod
  • samen met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC Sprankel is een klein en veilig integraal kindcentrum  en staat in het dorp Herwen. IKC Sprankel heeft ook kinderen vanuit het naastgelegen dorp Aerdt.
Sprankel is in 2016 ontstaan door de fusie van De Driehoek en De Berkhaag. Dit was een fusie van Rooms Katholiek en Openbaar onderwijs en van daaruit is Sprankel verder gegaan als 'Algemeen Bijzonder'. Per  28 augustus 2023 zijn wij een IKC. Sinds het begin van het schooljaar bezoeken 90 kinderen IKC Sprankel. In de loop van het schooljaar neemt het aantal door de instroom van kinderen toe tot ongeveer 100. De kinderen zijn verdeeld over 5 groepen: een peutergroep, groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Op veel momenten worden de groepen gesplitst door de aanwezigheid van extra leerkrachten.

Wilt u dat uw kind naar IKC Sprankel gaat?
U bent van harte welkom om kennis te komen maken! Maakt u hiervoor een afspraak via 0316-247480 of mail naar directie.sprankel@liemersnovum.nl. Meer informatie vindt u onder het kopje 'Wat is het toelatingsbeleid?'. 

VANUIT HET BESTUUR     
IKC Sprankel valt onder het bevoegd gezag van Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum.
LiemersNovum telt 24 basisscholen/ IKC's met in totaal ca. 5000 leerlingen. De schoolgrootte varieert van 90 tot 550 leerlingen. De scholen staan in de gemeente Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar.  

Het motto van LiemersNovum voor de periode 2023-2027 is: Samen werken aan eigen wijsheid; omarm het leren. We werken vanuit de kernwaarden veelkleurig, professioneel, nieuwsgierig en betekenisvol. Kernwaarden die ook terug te vinden zijn in de afzonderlijke scholen. Elke school is in samenspraak met team en ouders (mr) verantwoordelijk voor de levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit. De scholen worden ondersteund door een professioneel bestuursbureau. 

SAMEN: veelkleurig; ‘We houden van diversiteit’ 
WERKEN: professioneel; ‘We ontwikkelen consistent beleid’
EIGEN: nieuwsgierig;  ‘We kennen professionele nieuwsgierigheid’
WIJSHEID: betekenisvol;  ‘We zijn van toegevoegde waarde’

De raad van toezicht (rvt) is het hoogste orgaan binnen de stichting: de RvT ziet toe of het college van bestuur (cvb) de wettelijke taken op de juiste wijze vervult. Het college van bestuur wordt gevormd door P.J.A. (Pieter-Jan) Buhler en J.P.J. (Jos) Boonman.    

Daarnaast functioneert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) die in samenspraak met cvb en rvt advies- en instemmingsbevoegdheden heeft met betrekking tot de ontwikkeling van het beleid.   

Het college van bestuur en de directeuren ontmoeten elkaar maandelijks in het directeurenoverleg. Met elkaar bouwen ze aan kwaliteit, innovatie en verdere beleidsontwikkeling binnen de organisatie.   

Stichtingsbreed is er een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Naam en telefoonnummer evenals de klachtenprocedure zijn te vinden op de website van LiemersNovum. Via de website van LiemersNovum kunt u meer informatie vinden.   

Het bestuursbureau is gevestigd op:
Mercurion  10
6903PZ Zevenaar 
Tel: 0316-226514 

website stichting: www.liemersnovum.nl 
mail algemeen: info@liemersnovum.nl  
vertrouwenspersoon: chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl            

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
89
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven