Wilhelmina Basisschool

Bachlaan 9 5707 RM Helmond

  • De school in het groen (vanuit ballon)
  • Schoolfoto van Wilhelmina Basisschool
  • Schoolfoto van Wilhelmina Basisschool
  • Schoolfoto van Wilhelmina Basisschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Inspectie van Onderwijs bezoekt en controleert scholen d.m.v. een objectief kwaliteitsonderzoek. Tot op heden zijn de verslagen van deze bevindingen herkenbaar en naar hun en onze tevredenheid. Voor de Inspectie geeft het kwaliteitsbeeld van de school geen reden tot zorg.  

Voor wat betreft de opbrengsten wordt door de Inspectie nagegaan in hoeverre de leerresultaten van de leerlingen het niveau hebben, dat verwacht mag worden op grond van onze leerlingen- en ouderpopulatie.  De CITO eindtoetsscores (minimale score: 500, maximale score: 550) van onze school in de afgelopen jaren zijn als volgt:

  • 2015: 539,1
  • 2016: 539,3
  • 2017: 541,2 

De totale scores van 2015 t/m2017 voldoen aan ons streven, omdat deze gemiddeld deze jaren hoger zijn dan die van vergelijkbare scholen. Naar aanleiding van contacten met het Voortgezet Onderwijs en de toegestuurde rapporten van onze oud-leerlingen mogen wij concluderen, dat de resultaten van onze kinderen op het V.O. in grote lijnen in overeenstemming zijn met de door ons gegeven adviezen in groep 8.

In 2018 hebben wij voor het eerst deelgenomen aan een andere eindtoets, namelijk de DIA toets. De scores hiervan waren zeker naar tevredenheid en conform de verwachtingen. Een vergelijking met voorgaande jaren (CITO eindtoets) was/is helaas niet mogelijk.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten middels afname van de M- toetsen van Cito Leerling in Beeld. In het groepsplan is weergegeven op welke wijze het onderwijs en de ondersteuning vormgegeven zijn. Op schoolniveau wordt gereflecteerd op de tussenresultaten middels de schoolzelfevaluatie. Hierin worden doelen en actiepunten per leerjaar opgesteld op basis van de aandachtspunten van dat moment. Tijdens de groepsbesprekingen (tussen de intern begeleider en de leerkrachten) van maart wordt per groep gereflecteerd op de tussenresultaten en waar nodig individuele doelen en actiepunten opgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Betrokkenheid:

Betrokkenheid van ieder vormt de basis voor een goed schoolklimaat c.q. het welbevinden. Betrokkenheid zien we op school vooral aan de mate waarin men zich verbonden voelt met enverantwoordelijk voelt voor de ander en de verbondenheid met de eigen én de gemeenschappelijke taken en ontwikkeling (concreet = interesse in ieder kind en elkaar)·       

Respect:

Respect voor elkaar zien we terug in het gedrag, waarin men laat zien de ander als waardevol menste beschouwen – ongeacht de verschillen. Hierdoor voelt iedereen zich veilig  om op basis van gelijkwaardigheidzijn/haar eigenheid te kunnen en mogen behouden. Men  houdt dus rekening met elkaar en dat is bij de sfeer, het werken en het samenwerken bij ons op school een voorwaarde(concreet = o.a. ook respect voor de natuur).

Gezamenlijkheid:

Gezamenlijkheid zie je in ons streven naar een WIJ-gevoel. Het samen zorgen voor veiligheid, plezierig leren en opbrengsten. Alle betrokkenen streven ernaar samen optimaal te kunnen functioneren, zodat niemand het gevoel krijgt er alléén voor te staan (concreet= o.a. kringgesprekken, jaarsluiting e.a. vieringen, samenwerkend leren,schoolreizen/kampen).

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Betrokkenheid Welbevinden
  • Respect
  • Gezamenlijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven