Wilhelmina Basisschool

Bachlaan 9 5707 RM Helmond

  • De school in het groen (vanuit ballon)
  • Schoolfoto van Wilhelmina Basisschool
  • Schoolfoto van Wilhelmina Basisschool
  • Schoolfoto van Wilhelmina Basisschool
  • Schoolfoto van Wilhelmina Basisschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Inspectie van Onderwijs bezoekt en controleert scholen d.m.v. een objectief kwaliteitsonderzoek. Tot op heden zijn de verslagen van deze bevindingen herkenbaar en naar hun en onze tevredenheid. Voor de Inspectie geeft het kwaliteitsbeeld van de school geen reden tot zorg.  

Voor wat betreft de opbrengsten wordt door de Inspectie nagegaan in hoeverre de leerresultaten van de leerlingen het niveau hebben, dat verwacht mag worden op grond van onze leerlingen- en ouderpopulatie.  De CITO eindtoetsscores (minimale score: 500, maximale score: 550) van onze school in de afgelopen jaren zijn als volgt:

  • 2015: 539,1
  • 2016: 539,3
  • 2017: 541,2 

De totale scores van 2015 t/m2017 voldoen aan ons streven, omdat deze gemiddeld deze jaren hoger zijn dan die van vergelijkbare scholen. Naar aanleiding van contacten met het Voortgezet Onderwijs en de toegestuurde rapporten van onze oud-leerlingen mogen wij concluderen, dat de resultaten van onze kinderen op het V.O. in grote lijnen in overeenstemming zijn met de door ons gegeven adviezen in groep 8.

In 2018 hebben wij voor het eerst deelgenomen aan een andere eindtoets, namelijk de DIA toets. De scores hiervan waren zeker naar tevredenheid en conform de verwachtingen. Een vergelijking met voorgaande jaren (CITO eindtoets) was/is helaas niet mogelijk.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven