Kindcentrum NatuurTalent

Kloosterstraat 14 5988 CK Helden

  • Schoolfoto van Kindcentrum NatuurTalent
  • Schoolfoto van Kindcentrum NatuurTalent
  • Schoolfoto van Kindcentrum NatuurTalent
  • Schoolfoto van Kindcentrum NatuurTalent
  • Schoolfoto van Kindcentrum NatuurTalent

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In april 2023 is de leerlingtevredenheidspeiling afgenomen bij de leerlingen van groep 6 t/m 8. De leerlingen geven een rapportcijfer 8.2 waarmee de leerlingen de school als goed kwalificeren. Leerlingen geven de volgende pluspunten aan:
* Hoe er door de leerkrachten wordt omgegaan met pestgedrag;
* Het aanbod m.b.t. expressievakken en gymnastiek;
* Ouderbetrokkenheid;
* Algemene tevredenheid wordt door de leerlingen beoordeeld met een 8,9.

De leerlingen geven ons de volgende aandachtspunten mee:
* Moeilijkheidsgraad; hier gaan we ons de komende jaren verder in bekwamen om nog beter te differentiëren en aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
* Harde vakken; aankomend schooljaar (2023-2024) ligt onze focus volledig op het taaldomein, wat wil zeggen dat we taal/spelling en begrijpend lezen verder gaan door ontwikkelen waar we in schooljaar 2022-2023 al een start mee hebben gemaakt. 
* De groep en de klas; het pedagogisch klimaat in de klas en de onderlinge sfeer in de groep blijft ieder jaar om onze aandacht vragen en zullen we verder in investeren. 

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In april 2023 is er een oudertevredenheidspeiling afgenomen bij de ouders van de leerlingen van Kindcentrum NatuurTalent. De ouders geven aan zeer tevreden te zijn. Hun rapportcijfer is een 8,1.

Als pluspunten van ons Kindcentrum worden onder andere het schoolgebouw, begeleiding, persoonlijke ontwikkeling en het contact met school genoemd.

Aandachtpunten die naar voren komen zijn:
* Omgeving van de school; dit heeft o.a. te maken met de buitenomgeving die nog niet is ingericht. Begin juli 2023 wordt dit verder opgepakt. Daarnaast heeft dit ook betrekking op de veilige school-thuis route. Leerlingen brengen de school-thuisroute in kaart en geven de situaties aan, die zij als gevaarlijk ervaren. Vervolgens kan de leerkracht aan de hand van deze gegevens lessen besteden aan de verkeersregels en vooral het veilige gedrag in deze situaties. 
We hebben een nauw contact hierover met de gemeente, ROVL (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg) en VVN (Veilig Verkeer Nederland).
* Kennisontwikkeling; in schooljaar 2023-2024 zijn onze focus-doelen; 'de leerkracht doet er toe (m.b.t. leerkracht handelen)', taaldomein m.b.t. door ontwikkeling van taal/spelling en begrijpend lezen en het verder door ontwikkelen van onze buitenlessen. Hierbij vinden we het belangrijk dat we ons differentiëren opnieuw onder de aandacht brengen en ons hier verder in bekwamen. 

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven