CBS De Ontdekking

Pleinstraat 13 a 4126 RT Hei- en Boeicop

  • Schoolfoto van CBS De Ontdekking
  • Schoolfoto van CBS De Ontdekking

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze leerlingen van groep 8 nemen deel aan de Centrale Eindtoets voor het basisonderwijs. De gemiddelde resultaten van de leerlingen liggen meestal rond of boven het landelijk gemiddelde.
Soms is er een jaar met weinig leerlingen in groep 8. De score van een enkele leerling kan het groepsgemiddelde dan wel flink beïnvloeden (zowel naar boven als naar beneden).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school hanteert een leerlingvolgsysteem om de vorderingen van de kinderen inzichtelijk te houden. Zo kunnen we ook gericht werk aanbieden aan het kind. We gebruiken bij de kleuters de leerlijnen van Parnassys; Vanaf groep 3, toetsen van Cito; vragen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van Viseon , etc. De leerlingen van groep 8 nemen deel aan het Drempelonderzoek en de Eindtoets Route 8.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze school geeft leerlingen die uitstromen naar het VO een éénduidig of tweeduidig schooladvies. Bijvoorbeeld: HAVO of HAVO/VMBO-T. Daarmee geven we aan welk eindniveau volgens ons haalbaar is voor deze leerling. Daarnaast geven we iedere leerling ook een plaatsingsadvies. Dat advies is niet vermeld op deze website. Het advies is tevens afhankelijk van de beschikbare brugklassen op de gekozen school voor VO.
Het kan dus zijn dat we een leerling een schooladvies HAVO geven en een plaatsingsadvies voor de HAVO-VWO brugklas.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onder sociale redzaamheid verstaan we de vaardigheid om je te handhaven in een complexe maatschappij als de onze. Hiervoor zijn heel wat sociale vaardigheden nodig. De aandacht voor de emotionele en relationele aspecten van schoolse zaken en de omgang met medeleerlingen en de leerkracht is erg belangrijk. Het doel van dit vakgebied is om de kinderen te leren omgaan met eigen gevoelens en zich in te leven hoe andere mensen denken en voelen, zodat ze zich bewuster worden van het sociale handelen. Bijvoorbeeld: hoe los je een conflictsituatie op, hoe ga je om met anderen en hoe gedraag je je ten opzichte van de mensen om je heen. Voor dit onderdeel hebben we een  methode: ”Kwink”.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zorg voor jezelf en de ander
  • Samen werken en samen leven
  • Christelijke normen en waarden

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie ziet onze school als een onderwijsinstituut met Kwaliteit. De Zorg voor de leerlingen is goed. De overige zaken zijn naar tevredenheid, volgens de regels die de overheid aan ons stelt. We onderschrijven het rapport zoals gepubliceerd door de Onderwijsinspectie

Terug naar boven