OBS De Kariboe

Rameaustraat 6 1962 CA Heemskerk

  • Schoolfoto van OBS De Kariboe
  • Schoolfoto van OBS De Kariboe
  • Schoolfoto van OBS De Kariboe
  • Schoolfoto van OBS De Kariboe

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om uw kind goed te kunnen volgen werken wij planmatig. In het ondersteuningsprofiel kunt u uitgebreid lezen hoe wij dat doen. Het ondersteuningsprofiel kunt u lezen op de website en is ter inzage beschikbaar op school.

Opbrengsten verzamelen en analyseren:

  • Twee keer per jaar nemen wij voor de vakgebieden woordenschat, rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen toetsen af. Deze toetsen staan los van de methode. De resultaten worden vergeleken met de gemiddelde resultaten van kinderen van dezelfde leeftijd in het gehele land. De leerlingen doen vanaf groep 3 tot halverwege groep 8 mee met deze Citotoetsen. In groep 7 maken de leerlingen de Entreetoets van Cito en de NIO. In groep 8 wordt er afgesloten met de landelijke Centrale Eindtoets van Cito.
  • Vanaf groep 3 worden ook steeds na een lesstofblok methodetoetsen afgenomen.
  • In groep 1-2 volgen we de ontwikkeling van kinderen volgens de ontwikkelingslijnen van leerlingvolgsysteem KIJK. We volgen zowel de leervaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen starten in groep 3, als de sociaal-emotionele ontwikkeling. In november en mei worden de observaties geregistreerd in KIJK, zodat er vastgesteld kan worden of een kind extra ondersteuning nodig heeft.
  • De resultaten van Citotoetsen, methodetoetsen en registratiemomenten uit KIJK worden per groep geanalyseerd en halfjaarlijks besproken met de IB’er en de directeur in een groepsbespreking.
  • Per leerling wordt een leerlingkaart bijgehouden waarop voor elk vakgebied per blok het onderwijsaanbod in doelen en instructieniveau staat beschreven. De leerlingkaart wordt elke 6-8 weken bijgesteld en twee keer per jaar met de intern begeleider geëvalueerd. Er wordt dan besproken of de gestelde doelen behaald zijn en of er aanpassingen nodig zijn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven