OBS De Zilvermeeuw

De Visserstraat 6A 1964 ST Heemskerk

 • De kinderen zitten met verschillende leeftijden in een Unit (groep)
 • De kinderen in groep 3 en 4 krijgen zwemles in de Waterakkers
 • Schoolfoto van OBS De Zilvermeeuw
 • Schoolfoto van OBS De Zilvermeeuw
 • Schoolfoto van OBS De Zilvermeeuw

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het schooljaar 2019-2020 heeft er geen CITO-eindtoets plaatsgevonden i.v.m. het Coronavirus. De verwachting was dat deze groep 8 boven het landelijk gemiddelde zou scoren. 

De groepen daarvoor laten een daling zien. Echter hebben we de kinderen goed doorverwezen en op het juiste niveau geplaatst. Er vindt ieder jaar een warme overdracht plaatst met de middelbare school. Tevens laten ze dan ook weten hoe onze oud-leerlingen het doen. Wij krijgen altijd te horen dat we de kinderen het juiste advies hebben gegeven wat past bij het hun niveau. Ze merken dat we de kinderen goed in beeld hebben.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de groepen 1-2 wordt gebruik gemaakt van het BOSOS-kleuterobservatiesysteem. Door gericht te observeren en te signaleren worden de resultaten in beeld gebracht en het beredeneerd onderwijsaanbod gepland en uitgevoerd.

Vanaf groep 3 wordt gebruik gemaakt van methodetoetsen en CITO-toetsen.
Methodetoetsen geven de leerkracht een beeld of de aangeboden lesstof voldoende is opgenomen door de leerlingen. De resultaten hiervan worden zorgvuldig geanalyseerd. Indien nodig passen wij de lesstof aan per groep of leerling.
CITO-toetsen geven de leerkracht een beeld over welke kennis en vaardigheden er op de lange termijn bij de kinderen is blijven hangen.

Na de CITO-afname maken wij een trendanalyse. In trendanalyse kijken we naar het volgende:

 • Hoe scoren alle groepen t.o.v. van vorig jaar?
 • Hoe scoort de groep t.o.v. vorig jaar?
 • Hoe scoort de groep t.o.v. van dezelfde leerjaren?
 • Hoe scoort de groep t.o.v. van andere leerjaren?

Door goed te analyseren, kunnen er op schoolniveau en groepsniveau doelen gesteld worden en interventies gepleegd worden. Op deze manier bewaken we de ontwikkkeling van de school en groep. Daarnaast kijken we ook naar het individuele kind:

 • Hoe scoort het kind t.o.v. de vorige toets?
 • Hoe scoort het kind t.o.v. de methodetoetsen?
 • Hoe scoort het kind t.o.v. leeftijdsgenoten?

Op leerlingniveau formuleren wij ook doelen en organiseren wij daarbij passende interventies.
Op deze manier sluiten wij aan bij de ontwikkeling van het individuele kind. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen moeten zich veilig voelen om zich goed te kunnen ontwikkelen. In de bijlage ziet u de uitkomsten van de vragenlijst die afgenomen is onder de kinderen, waaruit blijkt dat ze zich daadwerkelijk veilig voelen bij ons op school. 

Ieder kind ontwikkelt zich anders en heeft een andere thuissituatie. Het is belangrijk dat kinderen zich competent voelen, daardoor passen wij de lesstof aan aan het kind. Dit geeft zelfvertrouwen en is goed voor het welbevinden. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Zelfvertrouwen
 • Welbevinden

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven