Katholieke Basisschool De Tweeklank

Da Costasingel 42 2394 BL Hazerswoude-Rijndijk

  • Vooraanzicht vanuit  de Potgieterlaan.
  • Zijaanzicht vanaf de Da Costasingel.

Het team

Toelichting van de school

Bereikbaarheid teamleden:

Leerkrachten zijn telefonisch te bereiken 's morgens voor schooltijd vanaf 8.00 uur en na schooltijd.

Voor dringende zaken tijdens schooltijd kunt u telefonisch contact opnemen met de directie.

Ouders kunnen gebruik maken van ouderportaal om de leerkracht een bericht te sturen. Leerkrachten reageren op berichten in ouderportaal op hun werkdag tussen 7.30 en 17.00 uur.

Korte mededelingen kunnen tussen 8.15 - 8.30 uur aan de leerkrachten worden doorgegeven. Wanneer ouders uitgebreid met de leerkracht in gesprek willen dan kan er een afspraak worden gemaakt na schooltijd. 

Specifieke vragen aan de intern begeleiders zijn mogelijk voor de onderbouw (1 t/m 4) bij Karin de Kruijf. Zij werkt op woensdag en vrijdagmiddag. 

De intern begeleider voor de bovenbouw (4 t/m 8), Joyce Ouwerkerk, werkt op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. 

Uiteraard kunnen jullie met vragen en opmerkingen terecht bij de directeur Carlie de Bakker. Aanwezig dinsdag t/m vrijdag. Bij afwezigheid kunt u terecht bij Joyce Ouwerkerk.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Tweeklank valt binnen het bestuur van WijdeVenen. 

Wij verwachten dat het lerarentekort ook in onze regio steeds meer merkbaar wordt. Er zijn op dit moment onvoldoende mensen beschikbaar om te vervangen in de vervangerspool en daarbuiten. Samen met onze collega-besturen werven we collega’s voor de vervangerspool, we leiden via zijinstroomtrajecten nieuwe collega’s op en we zoeken naar inventieve oplossingen binnen de school als er geen vervanger beschikbaar is.

Maar we willen wel alvast aan u melden dat we verwachten dat er niet altijd inventieve oplossingen zijn: ook op onze scholen zullen we er niet aan ontkomen dat er af en toe echt niemand beschikbaar is en we als laatste maatregel van u vragen de leerlingen een dag thuis te houden.

Binnen WIJ de Venen gelden ook afspraken voor alle scholen: afgesproken is dat directeuren en intern begeleiders (op hun reguliere werkdagen) niet als vervanging voor de groepen gaan. Zij hebben andere belangrijke taken binnen de school en komen daar bij een oplopend lerarentekort niet aan toe. Zij moeten beschikbaar blijven om te werken aan structurele oplossingen en voor het leiding geven en coachen van het team.

Voor WIJ de Venen als geheel geldt dat we dit jaar, in overleg met directeuren en in afstemming met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR, daarin is iedere school vertegenwoordigd) werken aan een plan rond het oplopende lerarentekort.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In ons team hebben we ontwikkelgroepen die geleid worden door leerkrachten met een specialisatie/opleiding:

- ICT

- Rekenen

- Motoriek

- Zorg en innoveren

- Creativiteit

- Breinhelden

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De Tweeklank kiest ervoor om geen vast rooster te hanteren. Leerkrachten bepalen aan de hand van de ontwikkeling van de groep welke (spel-) activiteiten gepland worden. 


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De Tweeklank kiest ervoor om geen vast rooster te hanteren. 

Leerkrachten bepalen in overleg met directie aan welke vakken meer / minder tijd besteed wordt. Keuzes hiervoor worden gemaakt op basis van ontwikkeling en resultaten van de groep. 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Tweeklank spreken wij niet van doelgroepen; wij vinden dat je moet kijken naar het kind. Samen met ouders willen we kijken naar wat een kind nodig heeft en wat voor onze school (en ons bestuur) daarin mogelijk is. We kijken verder dan de onderwijsbehoeften want een passend aanbod op korte en lange termijn heeft ook te maken met de omgeving van het kind: in welke groep, bij welke leerkracht komt het kind en wat zijn dan de ondersteuningsbehoeften; van het kind, maar ook die van de leerkracht, groep en ouders.  


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven