Katholieke Basisschool De Tweeklank

Da Costasingel 42 2394 BL Hazerswoude-Rijndijk

  • Vooraanzicht vanuit  de Potgieterlaan.
  • Zijaanzicht vanaf de Da Costasingel.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Tweeklank. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten.

Als u meer informatie wilt, nodigen u van harte uit een afspraak te maken met de directie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Samenwerken
  • Betrokken
  • Opbrengstgericht
  • Eigentijds

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
281
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2018-2019 gelden de nieuwe schooltijden ten opzichte van voorgaande jaren. Bij dit model is ervoor gekozen om zowel 's ochtends als 's middags 15 minuten eerder te starten. Hierdoor is de lunchpauze korter en zijn de kinderen om 15.00 vrij. 

De keuze van dit model is tot stand gekomen nadat de werkgroep schooltijden (bestaande uit ouders en personeel) twee jaar de tijd heeft genomen zich te verdiepen in dit onderwerp en ouders hierover te informeren. 

In het schooljaar 2018-2019 zijn de nieuwe schooltijden geëvalueerd. N.a.v. deze uitslag continueren we de schooltijden, zoals hieronder. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolklimaat en Sociale Veiligheid betreft vele aspecten. 

Wij hebben een Sociaal Veiligheidsplan opgesteld waarin alle onderdelen met bijlagen beschreven staan. 

In dit plan staan onder andere:

- Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

- Gedrags- en schoolregels

- Omgaan met internet en social media

- Protocol rouw en verdriet

- Beroepscode van leerkrachten

- Aanpak rond pesten, preventie en hulp

- Omgaan met calamiteiten

Terug naar boven