Katholieke Basisschool De Tweeklank

Da Costasingel 42 2394 BL Hazerswoude-Rijndijk

  • Vooraanzicht vanuit  de Potgieterlaan.
  • Zijaanzicht vanaf de Da Costasingel.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Tweeklank. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten.

Als u meer informatie wilt, nodigen u van harte uit een afspraak te maken met de directie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Helemaal jij!
  • Dynamisch
  • Divers
  • Doelgericht
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
257
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ook schooljaar 2023/2024 hanteren wij nog dit 'traditionele' rooster. 

Wij zien dat steeds meer ouders gebruik maken van de TSO. Bij nieuwe aanmeldingen krijgen wij vaak de vraag: 'Overwegen jullie een continurooster?'

Het antwoord hierop is dat wij dat niet overwegen. Bij een continurooster behouden we de huidige schooltijden en blijven alle kinderen tussen de middag op school. Dit kan een voordeel zijn voor ouders die al gebruik maken van de TSO, echter heeft het voor ons als team maar weinig voordelen vanwege het feit dat de opvang van de lunch dan door de leerkrachten zelf (met verspreide pauze en onderling gewissel) of door een externe organisatie (welke dezelfde organisatorische problemen zullen hebben als nu het geval is). 

Veel scholen vanuit onze stichting en ook wel om ons heen zijn overgestapt naar het vijf(bijna)gelijke dagenmodel. Dit is een model wat wellicht wel voor (de meeste) ouders en collega's wel een win-winsituatie zou kunnen zijn. Verdere informatie volgt in 2023/2024.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolklimaat en Sociale Veiligheid betreft vele aspecten. 

Wij hebben een Sociaal Veiligheidsplan opgesteld waarin alle onderdelen met bijlagen beschreven staan. 

In dit plan staan onder andere:

- Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

- Gedrags- en schoolregels

- Omgaan met internet en social media

- Protocol rouw en verdriet

- Beroepscode van leerkrachten

- Aanpak rond pesten, preventie en hulp

- Omgaan met calamiteiten

Terug naar boven