Meester Vos

Bongerd 2 4124 AK Hagestein

 • Veel ruimte om veilig te spelen
 • Het uitzicht vanuit de lokalen
 • Schoolfoto van Meester Vos
 • Schoolfoto van Meester Vos

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het laatste jaar van de basisschool maken alle leerlingen een doorstroomtoets. Deze is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een voorlopig advies voor het onderwijsniveau in het voorgezet onderwijs. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. Na de toets geeft school een definitief advies.

Voor de afname van deze eindtoets heeft de leerkracht al een advies voor het voortgezet onderwijs gegeven. de resultaten van ons leerlingvolgsysteem worden altijd meegenomen in het vormen van het schooladvies. Daarnaast bekijken we iedere leerling als individu en bepalen we gezamenlijk de beste uitstroombestemming.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden landelijk genormeerde toetsen afgenomen naast de toetsen die de methodes maken. Hiermee houdt onze school in de gaten of de individuele resultaten van de kinderen voldoen aan de te verwachten leerontwikkeling. Zo wordt het onderwijs voortdurend aangepast aan wat nodig is.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De basisschool baseert het schooladvies op toetsresultaten, de sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en gedrag. Het adviestraject begint al in groep 7 en komt tot stand in overleg met de Intern begeleider.

In groep 8 ziet de route er als volgt uit:

 • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
 • Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets, op papier en digitaal gelden andere momenten.
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij zien het als onze taak om leerlingen in hun schoolontwikkeling een bredere kijk op de wereld en de maatschappij om hen heen te geven. Juist omdat op school kinderen vanuit verschillende achtergronden samenleven en samenwerken, kunnen kinderen zich op school tot burgers en later tot wereldburgers ontwikkelen. Sociale vaardigheden zijn naast lezen, rekenen en taal een heel belangrijk onderdeel op onze school. We werken hiervoor met een psychofysieke sociale competentietraining, genaamd Rots en Water.

ROTS EN WATER

Al spelenderwijs en via fysieke oefeningen worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd bij onze kinderen. Alle groepsleerkrachten zijn gecertificeerd en bevoegd om de Rots en Water-lessen te geven. We leggen zo een basis die bijdraagt aan het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Kiezen voor bewegen en leren

Onze school heeft bewust gekozen voor het bewegingsprogramma Rots en Water. Wij hebben ondervonden dat kinderen zich beter kunnen concentreren en meer plezier krijgen in de leerstof als ze tussendoor de mogelijkheid krijgen om te bewegen. Wij geven extra beweeglessen om dat te stimuleren en gebruiken energizers (korte spelletjes en oefeningen) tussen de lessen in. 

Zelfbewust en zelfverzekerd de wereld in

Kinderen ontdekken de kracht en energie van het eigen lichaam en leren deze op een juiste manier in zetten. Wij willen de kinderen stimuleren om een zelfbewust mens te worden die gelooft in zijn eigen kracht en zijn eigen mogelijkheden. En dat zij leren competent te zijn om met andere kinderen (mensen) samen te spelen, samen te werken, samen te communiceren en samen te leven in een multiculturele samenleving.

Visie

Het programma van Rots en Water past goed bij de werkwijze van onze school. U ziet dat terug in onze visie: Wij vinden het belangrijk  dat kinderen zich veilig en prettig voelen op onze school en dat ze zichzelf mogen en kunnen zijn. Ook vinden wij het belangrijk dat de kinderen leren respectvol om te gaan met elkaar en met de medemens.

Dit programma wordt aangevuld met gastlessen, excursies en lessen levensbeschouwelijks onderwijs.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samen verantwoordelijk
 • Veiligheid en positiviteit
 • Iedereen mag zichzelf zijn

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven