De Molenwiek Dalton

Betuwelaan 2 2036 GV Haarlem

Schoolfoto van De Molenwiek Dalton

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Molenwiek Dalton, onderdeel van Stichting Spaarnesant. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Daltononderwijs
Daltononderwijs wil kinderen vormen tot zelfstandig denkende en handelende volwassenen, die respect hebben voor hun medemens. Uitgangspunt bij daltononderwijs is de overtuiging dat kinderen zich optimaal ontwikkelen wanneer binnen het onderwijsaanbod ruimte is voor zelfstandig leren en samenwerken.

Een veilig en uitdagend klimaat
In ons gebouw heerst een sfeer waarin kinderen zich prettig voelenen elkaar respecteren. Vanaf de kleuterperiode wordt structureel aandacht besteed aan een positieve sfeer in de groepen. Dit wordt bereikt door het maken van duidelijke afspraken met de kinderen, werken met maatjes en het toepassen van diverse coöperatieve werkvormen. Het combineren van leerstof met thema’s zorgt voor een gevarieerd onderwijsaanbod dat kinderen motiveert tot leren.

Vrijheid
Vrijheid heeft in Dalton onderwijs een speciale betekenis. De leerkracht legt een deel van de verantwoordelijkheid voor het leren bij de kinderen. Bij het leren hanteren van vrijheid ontdekkende kinderen normen en waarden, regels en grenzen. Kinderen leren dat vrijheid verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Zij dienen te verantwoorden wat ze met die vrijheid doen. Ook leren de kinderen hun vrijheid te delen met anderen en er samen invulling aan te geven. Overleg mèt en begeleiding van kinderen (coachen) is essentieel bij het ontwikkelen van een zelfverantwoordelijke houding.

Zelfstandigheid
De koppeling van het leren zelfstandig te werken aan het vrijheidsprincipe houdt zelfwerkzaamheid in. De kinderen leren zelf oplossingen te zoeken voor problemen en ontwikkelen hun eigen denkpatronen. Zelfwerkzaamheid berust wel op de aanname dat kinderen actief en zelf ontdekkend bezig willen zijn. Een dergelijke interne leermotivatie is niet in alle gevallen vanzelfsprekend maar dient gekoesterd en ontwikkeld te worden. Het werken met thema’s maakt kinderen nieuwsgierig en stimuleert zelf ontdekkend bezig zijn.

Hulpmiddelen
Onderwijs waarin vrijheid van keuze en zelfstandig werken mogelijk is vraagt om structuur. Structuur in de vorm van afspraken met kinderen, registratie van het gemaakte werk en planning van de dag. In elke groep worden de omgangsregels met elkaar besproken, de belangrijkste hangen in de klas. Hulpmiddelen als plan- en registratieborden bieden overzicht voor leerkracht en leerling bij het werken aan taken.

Onderwijs op maat
Leerkrachten bieden leerstof aan de hele groep aan. De verwerking van de leerstof is echter op het niveau van de kinderen afgestemd. Kinderen krijgen een taak op maat. Deze taak wordt zelfstandig verwerkt. Tijdens het zelfstandig werken begeleidt de leerkracht groepjes leerlingen aan de instructietafel. Dit kunnen kinderen zijn die extra uitleg nodig hebben, maar ook kinderen die extra uitdaging nodig hebben omdat zij de leerstof snel bevatten. Alle leerkrachtenwerken met een groepsplan waarin de organisatie en de inhoud van deze extra instructie aan subgroepjes weergegeven is.

Keuzewerk
Vrijheid betekent dat kinderen de volgorde van de opdrachten van de taak zelf bepalen. Ze kiezen een deel van de taak zelf.
We noemen dit keuzewerk. In elke groep is hiervoor speciaal materiaal aanwezig dat een beroep doet op de verschillende intelligenties (intelligentietheorie Howard Gardner).

Samenwerken
Bij het leren samenwerken worden kinderen aangemoedigd elkaar te helpen en leren ze elkaar met ieder hun eigen sterke punten aan te vullen. Samenwerken is er op veel niveaus. Kleuters werken samen aan een bouwwerk, kinderen in groep 7 geven presentaties over wereldoriëntatie waarna de groep tips en tops geeft aan de hand van evaluatiekaarten. Tijdens instructies worden ook allerlei vormen van samen leren, coöperatief leren, toegepast. Deze werkvormen leiden tot een snel leerresultaat èn een positief groepsklimaat.

Er valt heel wat te beleven
Het werken aan rekenen, taal, lezen en wereldoriëntatie is bij ons een serieuze zaak. Door een uitgekiend onderwijsaanbod met veel ondersteuningsmogelijkheden, streven we er naar eruit te halen wat er in zit. Elk kind zijn persoonlijk record. Naast de verplichte vakken hebben wij een breed aanbod op het gebied van muziek, cultuur, sport en techniek. We halen de wereld binnen door consequent met thema’s te werken. Dit biedt kinderen veel ontwikkelingskansen, zij ontdekken ook waar hun belangstelling ligt en wat hun sterke kanten zijn.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
423
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven