Ichthusschool

Simke Kloostermanstrjitte 44 9061 BG Gytsjerk

  • Samenwerk opdrachten vinden we erg belangrijk!
  • De leerstof wordt zoveel mogelijk digitaal verwerkt.
  • De kinderen blijven allemaal over en eten op school hun lunch.
  • Schoolfoto van Ichthusschool
  • Schoolfoto van Ichthusschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2012-2013 hebben alle leerlingen (11) meegedaan aan de Cito Eindtoets.
In het schooljaar 2011-2012 waren er 2 leerlingen met een eigen leerlijn in groep 8. Deze scores zijn niet meegeteld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspecteur mw. H. Deelstra bezocht in maart 2012 onze school. Zij is in alle groepen geweest en heeft getoetst of de manier van lesgeven en het zorgsysteem wat wij op school gebruiken overeen komt met wat de onderwijsinspectie wil zien. De conclusie aan het einde van het bezoek was dat de Ichthusschool voldoet aan alle normen van de inspectie en dat de kwaliteit voldoende was. De Ichthusschool blijft daarom in het basisarrangement wat inhoudt dat de inspectie 1 x per 4 jaar de school blijft bezoeken.

Terug naar boven