GBS De Triangel

Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen

Schoolfoto van GBS De Triangel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht wordt een groep door of een interne leerkracht opgevangen of door een externe invaller. Hiervoor maken we gebruik van een een bovenschoolse vervangingspool die gecoördineerd wordt door een vervangingscoördinator. Gestreefd wordt om zoveel mogelijk gebruik te maken van vaste vervangers. Meestal lukt het om vervanging te regelen, een heel enkele keer komt het voor, bijvoorbeeld bij een griepgolf, dat we ouders vragen om hun kind op te komen halen omdat er geen vervanger beschikbaar is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Triangel bestaat het team uit een directeur, IB'er, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel waaronder verschillende onderwijsassistenten. Binnen ons team hebben we een gedragsspecialist en een hoogbegaafdheidsspecialist. Daarnaast hebben we een leerkracht die zich specialiseert op het gebied van NT2-problematiek.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw werken de groepen met thema's. Daarbinnen worden de vakken aangeboden, maar dat is met elkaar verweven. Soms is de bewegingsles de rekenles of muziek de taalles! We werken met leerlijnen waarmee we bijhouden hoe de ontwikkeling van de leerlingen verloopt. Globaal houden we de uren aan zoals hierboven beschreven.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op De Triangel besteden we een groot deel van de beschikbare uren aan de kernvakken lezen, taal en rekenen. In de bovenbouw maken we voor taal en rekenen gebruik van Snappet. Snappet is een digitaal en adaptief onderwijsplatform die kinderen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen. De leerlingen werken hiermee op een pc/laptop of tablet. We werken gemiddeld per dag een uur per kernvak. We evalueren halfjaarlijks naar aanleiding van de groepstoetsen van het Leerling Volg Systeem per groep of er meer of minder aanbod nodig is per vak. Dat kan dus per groep iets verschillen. Als uitgangspunt hebben we dat minstens 50% van de onderwijstijd besteed wordt aan deze kernvakken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt ondersteuning op allerlei gebieden.

De school heeft zich met name gespecialiseerd in kinderen met NT2-problematiek en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en/of die meer- of hoogbegaafd zijn. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven