r.k. basisschool St. Aloysius

Spieringstraat 18 2801 ZM Gouda

  • Dit is de locatie voor de fasen 1 t/m 8
(groepen 1 t/m 4)
  • Dit is de locatie voor de groepen 5 t/m 8.
  • De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
  • Schoolfoto van r.k. basisschool St. Aloysius
  • Schoolfoto van r.k. basisschool St. Aloysius

Het team

Toelichting van de school

Het Aloysiusteam bestaat uit ruim 35 collega's. Te weten:

- leerkrachten die zorgdragen voor het onderwijs aan onze leerlingen;

- onderwijsondersteunende collega die in de primaire processen begeleidt en ondersteunt;

- vakleerkrachten: wij werken met 3 gymleerkrachten die het bewegingsonderwijs voor alle groepen verzorgen;

- kwaliteitscoördinatoren die (mede) verantwoordelijk zijn voor de onderwijskwaliteit, het begeleiden van leerkrachten en de leerlingenzorg;

- facilitair medewerker die zorgdraagt voor de administratie en diverse dienstverlenende zaken;

- clusterteam die samen met de directeur zorgt voor de dagelijkse leiding en onderwijsprocessen;

- stuurgroep die in overleg met het team de inhoudelijke onderwijsaspecten vormgeven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ziekte en vervanging

Op het moment dat een collega ziek is, gaan we op zoek naar een vervanger voor betreffende groep, zodat het onderwijs voor die dag door kan gaan. We maken hierbij gebruik van onze invalpool RTC Cella.

Aangezien er landelijk sprake is van een lerarentekort, merken we dat onze invalpool nog maar weinig invallers beschikbaar heeft. Dat betekent dat we vervolgens intern op zoek gaan naar een passende oplossing. Hierbij proberen we zo goed als mogelijk en met zorgvuldigheid de zaken voor dat moment (die dag) te regelen. Hierbij werken we ook samen met Bibelebonz en KMN Kind & Co. 

We zien echter ook dat het soms best wel complex is een invulling te vinden. Zeker als er die dag meerdere collega's vervangen moeten worden. Dit kan betekenen dat als het écht niet lukt een vervanger te vinden, we u in zo'n (nood)situatie helaas moeten vragen uw kind thuis te houden. Indien dit aan de orde is, zullen we de ouders, verzorgers van betreffende groep daarover berichten via onze schoolapp.

We blijven zo goed als mogelijk zorg dragen voor passende vervangingen en voor de continuïteit van goed onderwijs.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken wij met een team van ruim 35 mensen. Het team bestaat uit leerkrachten, onderwijs ondersteunend personeel, kwaliteitscoördinatoren, facilitair medewerker en een directeur. Wij werken samen met een aantal ketenpartners binnen de school. Zo werken wij voor onze gymlessen samen met Sportpunt Gouda. Verder kopen wij ook een divers aanbod aan activiteiten in bij de Brede School, welke aansluiten bij onze onderwijsthema's gedurende het jaar. 

Faseonderwijs en jaargroepen De organisatie van ons onderwijs is tot en met groep 4 anders ingericht dan op de meeste basisscholen: om beter aan te sluiten bij de natuurlijke manier van leren van jonge kinderen en hun vaak sprongsgewijze ontwikkeling, werken we in fasegroepen in plaats van in jaargroepen. Wij vinden een doorgaande lijn in ons onderwijs belangrijk en dat betekent: goede aansluitingen tussen leerjaren, het laten doorlopen van diverse werkvormen in de hele school en het toepassen van kindgerichte leerstappen. Werken met de fasevorm in de eerste 4 leerjaren is een logische stap die uitstekend past in ons onderwijsconcept. Zie ook: Faseonderwijs. Vanaf groep 5 hebben wij het onderwijs in jaargroepen georganiseerd. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze onderbouw kennen we het Faseonderwijs. Praktisch gezien is het zo dat elk van de eerste 4 leerjaren wordt verdeeld in tweeën. Elke helft wordt een fase genoemd. Zo komen er 8 fasen die een kind doorloopt voordat het in groep 5 komt en vervolgens de verdere schooljaren in jaargroepen bij ons afmaakt. In de eerste schooljaren ontwikkelen en leren kinderen op een andere manier dan op latere leeftijd.

De wijze waarop die leerstappen verlopen, vraagt om een iets verschuivende en meer logische samenstellingen van onder- en middenbouwgroepen. De leerstof/ het onderwijsaanbod is zo over de fasen- en jaargroepen verspreid, dat de meest geschikte leerstof in de meest passende fase/groep aan de orde komt. Zie ook: Faseonderwijs.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerstof/het onderwijsaanbod is zo over de fase- en jaargroepen verspreid, dat de meest geschikte leerstof in de meest passende fase/groep aan de orde komt. De leerstof kan zo in acht achtereenvolgende jaren met succes doorlopen worden. In deze acht jaar streven wij erna bij de leerlingen een zodanige basis gelegd te hebben, dat zij met succes het vervolgonderwijs van hun mogelijkheden en van hun keuze kunnen gaan volgen.

Deze basis omvat niet uitsluitend het leerstofpakket maar zeker ook de sociale en creatieve aspecten die van belang zijn voor het volgen van het voortgezet onderwijs. 

Kinderen leren vaardigheden die belangrijk zijn in deze tijd. Voorbeelden hiervan zijn creativiteit, kritisch en vernieuwend denken, problemen oplossen, samenwerken, communiceren en leiderschap. Daarnaast krijgen leerlingen les in vakken, zoals rekenen en taal, die zijn vastgesteld voor het basisonderwijs. Meer hierover kunt u lezen middels onderstaande link.

Aanvulling onderwijsaanbod

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

-Moeilijk lerende kinderen

Wij hebben extra ondersteuning in en buiten de groepen aanwezig in de vorm van leerlingbegeleiders.

-Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafde kinderen

Wij beschikken over een doorgaande lijn voor kinderen die meer- en/of hoogbegaafd zijn. Wij bieden dit aan binnen de groepen. Verder beschikken wij over een plusklas en een aanbod voor Spaans.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken met een doorlopende lijn van peuteropvang naar onderwijs. Vijf ochtenden per week verzorgt KMN Kind & Co bij ons de peuterspeelzaal (locatie Spieringstraat) en biedt voorschoolse educatie. Wij hebben regelmatig overleg met de collega's van de peuterspeelzaal en stemmen zo een goede aansluiting op onze kleutergroepen af. 

BSO Bibelebonz verzorgt de naschoolse opvang. Zij bieden dit aan voor de diverse leeftijdsgroepen. De meeste opvang is op hun hoofdlocatie, Lange Groenendaal 46. De IenieMiniBonz is op onze locatie Spieringsstraat en de TienerBonz op locatie AG de Vrijestraat.

We werken intensief samen en met elkaar ontwikkelen we ons tot een kindcentrum, waarin de activiteiten en de begeleiding van opvang en school op elkaar aansluiten en elkaar versterken. 

Terug naar boven