Basisschool Elckerlyc

Stiemensweg 175 6591 MD Gennep

Schoolfoto van Basisschool Elckerlyc

In het kort

Toelichting van de school

Elckerlyc is een openbare Jenaplanschool en valt onder het bestuur van Stichting Invitare Openbaar Onderwijs. Dit betekent dat we open staan voor alle kinderen, ongeacht de geloofs- en levensovertuiging van de ouders en ongeacht hun culturele achtergrond. Onze school schept een leef- en werkklimaat waarin respect voor jezelf, de ander en de omgeving centraal staat. We besteden actief aandacht aan waarden en normen. We leren kinderen om, samen met de volwassenen, afspraken te maken over wat we belangrijk vinden, hoe we met elkaar omgaan en wat we doen als het niet goed lukt.

Elckerlyc betekent letterlijk: "de mens centraal". De naam Elckerlyc staat voor: we willen school zijn voor iedereen, je mag zijn wie je bent, passend binnen onze waarden en normen. Onze school schept een onderwijsleersituatie die het mogelijk maakt voor het kind om zich op alle aspecten van het mens-zijn te ontwikkelen. Hieronder verstaan we de cognitieve, sociale, emotionele, lichamelijke, motorische en creatieve ontwikkeling. Kinderen brengen hun eigen achtergronden mee. Dit kun je in een groep goed gebruiken om van elkaar te leren. leren van en met elkaar heeft voor ons dan ook een diepere betekenis.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt, kinderen graag naar school komen, kinderen van binnenuit gemotiveerd raken om te willen leren, er waardering is voor iedereen, de kindertijd een waardevolle en betekenisvolle periode is, de volwassenen het kind helpt bij de ontwikkeling en dat de ouders een actieve rol spelen.

Belangrijke basisbehoeften van kinderen; veiligheid, erkenning en vertrouwen, zijn de voorwaarde om jezelf goed te ontwikkelen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het belangstellingspercentage is de laatste jaren enorm toegenomen, met name in de onderbouw. Steeds meer ouders kiezen voor het Jenaplanconcept.

Dit betekent dat wij, net als alle andere scholen in Nederland, voldoen aan de kerndoelen.

Wij baseren de inrichting van ons onderwijs op de twintig basisprincipes van het Jenaplan. Bijzonder aan het Jenaplan onderwijs is de benadering van het kind. Uitgangspunt is dat ieder kind uniek is, met eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Door de manier van leren en werken op Elckerlyc oefenen de kinderen al deze kwaliteiten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
231
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven