Basisschool Elckerlyc

Stiemensweg 175 6591 MD Gennep

Schoolfoto van Basisschool Elckerlyc

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Elckerlyc heeft gekozen voor een alternatieve eindtoets. De kinderen van groep acht maken de LAB (Loopbaan, Advies en Begeleiding) eindtoets basisonderwijs. Wij hebben hiervoor gekozen, in overleg met het voortgezet onderwijs in de regio, omdat deze eindtoets de kinderen op meer onderdelen toetst en de resultaten een breder en completer beeld geven van de ontwikkeling van het kind.

Resultaten van de afgelopen drie jaar:

Verbaal: 5,1 (2010-2011) 4,7 (2011-2012) 5,2 (2012-2013) 5 is het landelijk gemiddelde. Symbolisch: 5,1 (2010-2011) 4,7 (2011-2012) 5,0 (2012-2013) 5 is het landelijk gemiddelde. Taalbeschouwing: 5,9 (2010-2011) 5,6 (2011-2012) 5,6 (2012-2013) 5 is het landelijk gemiddelde. Spelling: 4,9 (2010-2011) 4,9 (2011-2012) 4,8 (2012-2013) 5 is het landelijk gemiddelde. Rekenen: 5,4 (2010-2011) 4,9 (2011-2012) 4,9 (2012-2013) 5 is het landelijk gemiddelde.

De schoolvorderingen liggen hoger dan het IQ. Kinderen worden ook getoetst op motivatie, welbevinden, zelfvertrouwen en sociale wenselijkheid. Eindscore van deze onderdelen is 5,6.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Sinds twee jaar wordt gewerkt met het CITO LOVS.

Er vinden half jaarlijkse en jaarlijkse rapportages plaats. Deze rapportages worden vertaald in groepsplannen.

Aandachtsgebieden: Spelling en Technisch lezen.

Terug naar boven