Basisschool 't Heuvelke

Dahliastraat 4 6163 CH Geleen

Schoolfoto van Basisschool 't Heuvelke

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Indien het aantal leerlingen in leerjaar 8 niet overeenstemt met het aantal deelnemers aan de Cito eindtoets, dan heeft dat te maken met de schoolloopbaan van de leerlingen op onze school. Kinderen die gedurende de laatste drie leerjaren pas zijn ingestroomd op onze school worden niet als deelnemer aan de Cito eindtoets meegenomen. In schooljaar 2011-2012 betreft dit 7 leerlingen en in schooljaar 2012-2013 betreft dit 1 leerling.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Veiligheid en respect wordt gedurende ons gehele programma gedemonstreerd en voorgeleefd in het leerkrachtgedrag. We bieden kinderen een veilige school en letten heel goed op pestgedrag. Om het gedrag te reguleren maken we veel gebruik van positieve feedback op goed gedrag en daarnaast werken we met een schoolbreed systeem voor gedragscorrectie en gedragsbegeleiding. Met behulp van dit kaartensysteem begeleiden we onze kinderen in hun gedragsontwikkeling. Ouders worden daarin nadrukkelijk als partners in het opvoedproces meegenomen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid en respect
  • Sfeer en plezier
  • Openheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven