St. Aloysiusschool

Kampboerlaan 10 7678 VV Geesteren (Overijssel)

Schoolfoto van St. Aloysiusschool

Het team

Toelichting van de school

Binnen het team zijn naast de vakdocent muziek en spel/bewegingsonderwijs een aantal specialisten werkzaam gedurende 2022-2023 te weten:

- leescoördinator, specialist lezen.

- rekencoördinator (miv 2022-2023)

- specialist meer-, en hoogbegaafdheid.

- ICC-er, specialist op gebied van kunst en cultuur.

- specialist voor leerlingen met en praktisch talent & techniek.

- schoolopleider voor het begeleiden van studenten van het ROC en PABO.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van leerkrachten wordt geregeld via de vervangingspool van het OBT.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Aloysiusschool neemt deel aan het bovenschoolse organisatiemodel waarbij een vakleerkracht gym de lessen wekelijks initieert en ondersteunt. In het programma is ook aandacht voor Swim: 5 tot 10 keer per jaar zijn er zwemactiviteiten in het zwembad voor de groepen 3 t/m 8. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het SOP (versie mei 2016, vernieuwde versie wordt in 2022-2023 gemaakt) wordt beschreven hoe en wat de ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn. Tevens worden de grenzen aangegeven van onze zorgmogelijkheden.

In het kader van Passend Onderwijs is er niet echt sprake van specifieke doelgroepen met extra of speciale zorg. 

De Intern Begeleider (IB) is naast de groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt als het gaat om de leerlingenzorg op school. Wanneer er ten aanzien van individuele leerlingen bijzonderheden zijn op zowel cognitief als sociaal emotioneel gebied, zal de IB de betreffende acties en handelingen coördineren.

Soms roepen we ook de hulp in van deskundigen van buiten om mee te kijken en te denken bij leerlingen waarvoor dat nodig of wenselijk is. Deze groep van mensen maken deel uit van ons ‘Schoolondersteuningsteam’ (SOT). Zij proberen goed zicht te krijgen op de groep leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het kan ook zijn dat nader onderzoek wordt voorgesteld om zo de beoogde duidelijkheid te krijgen.

Ook komt het voor dat een externe partij betrokken raakt bij de ondersteuning van het leerproces van een leerling. Bij voorkeur gebeurt dat in gezamenlijk overleg tussen ouders en school. Binnen onze stichting TOF- onderwijs werken we met een 'sociale kaart' waar externe partijen of instanties vermeld staan, waarmee TOF-scholen veelal samenwerken.

Bij de start van een traject waarbij een externe partij betrokken raakt, is er voorafgaande altijd een startoverleg met de ouders, de externe partij en de school. Namens school sluiten daarbij in de regel de IB-er, de groepsleerkracht(en) en vaak ook de directeur aan. Het startoverleg dient ervoor om verwachtingen over en weer uit te spreken en de mogelijkheden en onmogelijkheden helder te krijgen voordat het begeleidingstraject start.

Wat betekent leerlingenzorg concreet voor uw kind? Op de Aloysiusschool is het regel en standaard dat we leerlingen tijdig zo goed mogelijk in beeld brengen, krijgen en houden, zodat we de ontwikkeling goed kunnen volgen en de leerling inderdaad de passende plek krijgt die bij hem/ haar past. Door de invoering van leerlingenzorg stemmen we nog meer af en gaan we tijdig het gesprek met elkaar aan indien dit nodig is.

Middels onze leerlingvolgsystemen ParnasSys, ZIEN! en CITO, worden de (vorderingen van) leerlingen goed in kaart gebracht en gevolgd. Leerkrachten bespreken samen met de Intern Begeleider en directeur periodiek de voortgang van de leerlingen. De volgsystemen worden vooral gebruikt om de persoonlijke groei en toename in vaardigheid in kaart te brengen. Deze aspecten zijn dan ook regelmatige terugkerende onderwerpen van gesprek.

De leerlingvolgsysteem worden gehanteerd vanaf de start van de leerlingen in groep 1 tot en met de afsluiting en overdracht richting het VO in groep 8. Indien nodig wordt in goed onderling overleg met ouders en VO een aantal belangrijke zaken overgedragen, zodat leerlingen en docenten op de ingeslagen weg door kunnen met de zorg en begeleiding.

Wat is de rol van ouders binnen leerlingenzorg?

Op de Aloysiusschool zien we ouders als actieve partners waarmee we samen kijken naar en overleggen over de ontwikkeling van hun kind(eren). Ouders zijn in dit verband nauw betrokken bij de zorg rondom de eigen kinderen en worden als volwaardige gesprekspartners veelvuldig ingeschakeld in het gehele traject.

Bij wie kan ik terecht voor leerlingenzorg?

De leerkracht(en) van uw kind zijn logischerwijs de eersten die u kunt aanspreken en waarmee overleg mogelijk is. Meestal is een verhelderend gesprek met duidelijke afspraken en eventuele vervolgacties voldoende. Bij complexere situaties ligt het voor de hand dat de Intern Begeleider wordt geraadpleegd die een beroep kan doen op een netwerk van deskundigen voor advies en hulp. Ook is het mogelijk het TOF- bestuurskantoor te raadplegen, in geval u vragen hebt over gevolgde procedures en/ of de uitkomst hiervan.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de nieuwe schoolplanperiode van vier jaar gaan wij ons schoolbreed verdiepen aan een nog beter aanbod voor de werkaanpak & taakaanpak van leerlingen.

We gaan ons oriënteren of een specialist op het gebied van gedrag voor onze school, naast de specialisten  van het SWV waar we mee samenwerken, van toegevoegde waarde is.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

 Binnen de groepen 1/2 werken wij met Onderbouwd.

Kinderen krijgen gelijke kansen als ze ongelijk onderwijs genieten! - Simone Haven

Onderbouwd volgt peuters en kleuters in hun ontwikkeling door middel van spelaanbod. Het educatieve ontwikkelingsmateriaal wordt door middel van directe instructie aangeboden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een handpop.Tijdsbesparing bij het vastleggen van ontwikkeling.Elk kind kan in Onderbouwd werken en leren op het niveau waar het kind op dat moment aan toe is. Omdat de ontwikkeling van kleuters sprongsgewijs verloopt is het gebruik van Onderbouwd online ideaal en tijdbesparend: je werkt er met individuele handelingsplannen, plannen op groepsniveau, groepsoverzichten en opbrengsten. Zelfs rapporten en communicatie met de ouders is op een zeer gebruikersvriendelijk manier geautomatiseerd.Van momentopname naar volgmodel. Door dagelijkse een paar kinderen te observeren en de ontwikkeling van deze kinderen vast te leggen ontstaat er een volgmodel. Het vastleggen is eenvoudig doordat alle educatieve ontwikkelingsmaterialen gecodeerd zijn met kleuren en afbeeldingen van de handpoppen. Zo wordt het mogelijk de kleuters voor langere tijd eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces. Het kind leert het verschil kennen tussen spelend leren en lerend spelen.

Terug naar boven