Basisschool De Veldhof

Anselderlaan 10 6471 GL Eygelshoven

  • Schoolfoto van Basisschool De Veldhof
  • Schoolfoto van Basisschool De Veldhof
  • Schoolfoto van Basisschool De Veldhof

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Afstemming

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We werken handelingsgericht (HGW). ParnasSys is zodanig ingericht dat op de groepskaart de kenmerken, ondersteuningsbehoeften, observaties / toetsgegevens en eventuele handelingsplannen / OPP van de leerlingen staan. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar een datamuur op. We onderscheiden 3 aanpakken, te weten: Aanpak 3 verdieping-verrijking, Aanpak 2 basisgroep, Aanpak 1 intensief of zeer intensief. De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken en het niveau van de leerlingen in een groep. De instructie wordt gegeven aan de hand van het model Directe Instructie. De specifieke afstemmingen en doelen t.a.v. de diverse aanpakken staan beschreven in ons Onderwijsplan.

Ononderbroken ontwikkeling

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze leraren zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van observatiesysteem ParnasSys specifiek voor het jonge kind groep 1 en 2, het LVS Cito groep 1 t/m 8 (cognitieve ontwikkeling) en het LVS KanVas groep 1 t/m 8 (sociale ontwikkeling). Omdat we opbrengstgericht werken vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen / verwachtingen). Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning.

In ons zorgplan staat onze zorgstructuur uitgebreid beschreven (zie www.veldhof.nl (http://www.veldhof.nl) ).

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) [zie http://www.veldhof.nl) ] staat beschreven welke basisondersteuning we kunnen leveren en welke extra ondersteuning.

De zorgstructuur

We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend (leraar), maar formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen en de individuele leerlingbespreking. Drie keer per jaar zijn de groepsbesprekingen te weten: oktober/november – groep in beeld gesprekken, februari/maart – Cito LOVS gegevens medio toetsen en juni/juli – evaluatie en eindopbrengsten. De groepsbesprekingen worden gevoerd aan de hand van een agenda en geleid door de IB-er. Tijdens de groepsbespreking komt aan de orde:

- Aanbod in de groep/subgroepen,

- de ontwikkeling van de groep als geheel (en het leraargedrag),

- de ontwikkeling van de subgroepen (aanpak 1-2-3).

Vier keer per jaar zijn de individuele leerlingbesprekingen, te weten:

1e leerlingbespreking in de periode voor de herfstvakantie,

2e leerlingbespreking voor de kerstvakantie,

3e leerlingbespreking voor/ na de carnavalsvakantie,

4e leerlingbespreking na de meivakantie.

Op verzoek van de leerkracht en/of intern begeleider kan tussentijds een leerlingbespreking plaatsvinden. Met betrekking tot de individuele leerlingen wordt besproken waar de ontwikkeling (waarom) stagneert en wat de interventies (kunnen) zijn om de achterstand te verhelpen. Voor leerlingen die in ondersteuningsniveau 3 zitten kan een handelingsplan of een OPP worden opgesteld. Zie verder het zorgplan van de school op onze website.

Passend onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling, dat waar mogelijk kinderen thuis nabij regulier primair onderwijs volgen en indien nodig speciaal primair onderwijs. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen geven.

Toetsing

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LVS ParnasSys. De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de Cito-voorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften). Ouders worden tijdens de rapportgesprekken geïnformeerd over de toetsresultaten. In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de DIA-eindtoets. Ouders krijgen in dat jaar ook een VO-advies voor hun kind.

Resultaten

We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op onze school werken we resultaatgericht: we beschikken over normen voor de eindtoets, de tussentoetsen en de sociale resultaten. Jaarlijks ontwerpen we een overzicht van normen en toetsuitslagen. Op basis van een analyse stellen we interventies vast. Daarnaast beschikken we over een overzicht met andere kengetallen. Om de ononderbroken ontwikkeling te waarborgen hanteren we normen voor verlengen (12%), en zittenblijven (3%). Als de normen overschreden worden, stellen we interventies vast.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociale veiligheid staat bij ons hoog aangeschreven. Hierom bevragen wij de leerlingen 2x per jaar t.a.v. hun welbevinden, veiligheidsbeleving, ondervinden van agressie, hun angsten voor agressie, problemen in de groep en het optreden vanuit de leerkracht. Aansluitend bespreekt de leerkracht de bevindingen met IB en directie waarna interventies worden afgesproken en in de betreffende groep worden uitgevoerd. Ons streven is steeds om ons schoolgemiddelde minimaal op "net zo veilig als normgroep" te laten uitkomen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheidsbeleving
  • Welbevinden
  • Ondervinden van agressie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven