Basisschool De Expeditie

Oude Wisselseweg 35 8162 HJ Epe

  • Schoolfoto van Basisschool De Expeditie
  • Schoolfoto van Basisschool De Expeditie
  • Schoolfoto van Basisschool De Expeditie
  • Schoolfoto van Basisschool De Expeditie
  • Schoolfoto van Basisschool De Expeditie

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistent en administratief medewerkers.
Voor HVO/GVO en gym hebben wij een externe vakdocent.
De leerkrachten hebben naast hun lesgevende taken nog een specialisme waarvoor zij worden ingezet.

Extra (coördinerende) taken zijn:
* Meer- en hoogbegaafdheid
* Interne begeleiding
* ICT
* Rekenspecialist
* Cultuur
* Opleider in de school
* Stagebegeleider MBO-opleidingen

Wij vinden het belangrijk dat studenten bij ons op De Expeditie een stageplek krijgen. Wij leiden graag nieuwe leerkrachten, maar ook leerkrachtondersteuners en pedagogisch medewerkers op. Wij hebben binnen ons team een schat aan ervaring, maar nieuwe inzichten vanuit opleidingen zijn van harte welkom. Samen kunnen we op expeditie om het onderwijs te versterken.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kort of lang verlof van personeel, bijvoorbeeld door ziekte of ouderschapsverlof, zetten we ons optimaal in om vervanging te regelen. Daarbij staat in alle gevallen een goede doorgang van ons onderwijs voorop. Soms doen we een beroep op een leerkracht van onze school. We kunnen ook gebruik maken van een invalpool met daarin verschillende groepsleerkrachten die voor onze stichting werken. Invalleerkrachten die ingezet worden op onze school worden goed in hun werkzaamheden begeleid; daar hebben we als stichting afspraken over gemaakt. Alleen als uiterste maatregel kunnen wij genoodzaakt zijn u te vragen uw kind thuis te houden. U wordt daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Als u niet thuis voor opvang kunt zorgen, kunt u dit aangeven bij de directeur om samen naar een oplossing te zoeken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Expeditie starten de kinderen in een basisgroep. Basisgroepen zijn op basis van leeftijden gevormd. We kennen de volgende basisgroepen: 4 tot en met 6, 7 tot en met 9 en 10 tot en met 12. Op het leerplein werken en leren de kinderen uit de leeftijd 6/7 tot en met 12 samen.
Kinderen leren op hun eigen niveau, in hun eigen tempo, individueel en van elkaar. Ze krijgen zo de gelegenheid om te leren, (samen)spelen en werken op het niveau waar zij op dat moment aan toe zijn. Iedere leerkracht is verantwoordelijk voor een basisgroep. De leerkracht volgt de ontwikkeling van alle kinderen uit zijn of haar basisgroep nauwgezet, geeft instructies en is aanspreekpunt voor u en uw kind. Dat wil niet zeggen dat hij of zij de hele dag met deze groep werkt: kinderen werken met elkaar, omdat ze nu eenmaal zo veel van elkaar kunnen leren. De leerkrachten werken in een team, zodat ze kennis uit kunnen wisselen over de begeleiding van de kinderen.

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij leerjaar 1 en 2 verweven we de doelen van taal, rekenen en motoriek met de thema's die we aanbieden. Daardoor oefenen de kinderen deze doelen spelenderwijs en is het lastig aan te geven hoeveel uur er in de week specifiek aan een bepaald vak wordt besteed. In bovenstaande tabel zijn we uitgegaan van het aanbieden van nieuwe doelen in kring situaties, deze staan dagelijks vast op het rooster. Daarbij hebben we een gemiddeld getal geteld van het spelen en werken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande tabel is een overzicht van het gemiddelde. Wij passen ons onderwijsaanbod en ook de onderwijstijd aan aan wat het kind nodig heeft. Van bovenstaande kan dus, beredeneerd, afgeweken worden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Iedere school heeft in het ondersteuningsprofiel omschreven welke ondersteuning de school kan bieden. Als bijlage is ons Schoolondersteuningsprofiel toegevoegd. In dit Schoolondersteuningsprofiel is te lezen op welke wijze we de begeleiding aan kinderen vormgeven en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning onze school heeft. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werkt de school vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt.

Passend onderwijs en het Samenwerkingsverband 2305 PO (Hanzeland)
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De Wet op Passend Onderwijs bepaalt dat scholen binnen een bepaalde regio de ondersteuning die zij kunnen bieden op elkaar afstemmen, zodat er voor elk kind een passende plaats gevonden kan worden. Onze school is aangesloten bij het SWV 2305 PO. Meer informatie vindt u op de website van SWV 2305 PO: https://www.2305po.nl/

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambities zijn:

- Alle leerlingen binnen onze school geven wat ze nodig hebben.

Specifiek voor komend schooljaar:
- Leerlingen die hoog of meer-begaafd zijn kunnen begeleiden en op niveau te kunnen bedienen binnen onze eigen school.
- Leerlingen leren leren.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op De Expeditie krijgen de onderbouwgroepen een breed en uitdagend aanbod. Er is ruim aandacht voor beginnende geletterd- en gecijferdheid, oftewel het voorbereidend rekenen en taal. Daarnaast is er veel tijd en aandacht voor sociaal-emotionele vorming, kunst en cultuur in brede vorm en bewegingsonderwijs. Al vanaf de onderbouw zorgen we voor een doorgaande lijn en volgen we de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet via ons leerlingvolgsysteem Parnassys.

Kortom: een school met veel tijd en aandacht voor het jonge kind en een plek om tot bloei te komen.

Terug naar boven