Basisschool St. Gerardus

Kerkstraat 155 7532 AS Enschede

  • Schoolfoto van Basisschool St. Gerardus
  • Schoolfoto van Basisschool St. Gerardus

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Reactieschool op verslag onderwijsinspectie december 2012

Er heeft in december 2012 een onderzoek van de inspectie plaats gevonden. Eens in de vier jaar brengt de onderwijsinspectie een bezoek aan de school. De volgende zaken kwamen naar voren in het inspectierapport:

De inspectie beoordeelt de eindresultaten van de school als voldoende. Ook de tussentijdse resultaten zijn voldoende en liggen ruim boven de ondergrenzen van de inspectie.

Wat betreft de zorg zijn er nog een aantal aandachtspunten. De gebruikte groepsplannen worden consequent geëvalueerd na de vastgestelde periode. Een inhoudelijke analyse met individuele accenten ontbreekt echter nog in de groepsplannen. En in niet alle gevallen is helder hoe de planning, registratie en evaluatie verloopt van de extra zorg.

Voor wat betreft de kwaliteitszorg van de school wordt geconcludeerd dat de school voldoende zicht heeft op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Met name het taalverbeterplan over woordenschat en begrijpend lezen wordt door de inspectie als goed beoordeeld.

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool St.Gerardus op de onderzochte onderdelen op orde is.

Voor wat betreft de aandachtspunten met betrekking tot de zorg hebben we voor het schooljaar 13-14 inmiddels een scholingstraject opgestart over handelingsgericht werken voor alle teamleden. Hierin wordt opgenomen een individuele analyse van leerlingen met een bijbehorende planning en evaluatie.

Terug naar boven