Openbare basisschool De Mende

Wikkel 5 7881 BA Emmer-Compascuum

Obs De Mende is gehuisvest in het kindcentrum, samen met een rk/pc basisschool en twee voorscholen.

In het kort

Toelichting van de school

De Mende is een nieuwe openbare basisschool in het centrum van Emmer-Compascuum. Er gaan ongeveer 150 kinderen naar school, die verdeeld zin over 8 homogene groepen. De Mende is op 1 augustus 2023 gestart na de fusie van obs De Runde en obs De Meent. De school is gevestigd in een nieuw gebouwd kindcentrum, samen met een rk/pc basisschool Het Compas en twee voorscholen. 

Ons motto is: Met vertrouwen en plezier, mogen we samen groeien op onze eigen manier.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten de Mende. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier en enthousiasme
  • Respect en vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Communicatie
  • Aandacht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij de start van het schooljaar 2022-2023 bezoeken ongeveer 130 leerlingen de school. Eind september waren dat er 145. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
142
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven